de verdwenen joodse scholen

met_kader_420.jpg

deel I - isolatie


naar een andere school

‘Aangezien Uw kind volgens door mij verkregen inlichtingen jood(jodin) is, zal het niet langer tot de thans door hem (haar) bezochte school worden toegelaten. Uw kind zal worden geplaatst op een school voor uitsluitend joodsche leerlingen, met joodsche leerkrachten.’
Dit was de boodschap die de burgemeester van Amsterdam begin september 1941 aan alle ouders van joodse leerplichtige kinderen stuurde. De scholen waren na de zomervakantie van 1941, al weer een paar weken bezig en nu moesten op stel en sprong alle joodse kinderen vertrekken, naar aparte scholen die de gemeente in de derde week van september daartoe opende. Het waren er vijfentwintig sscholen in totaal : drie voor voorbereidend onderwijs, zeventien voor gewoon lager onderwijs, waarvan twee voor Montessori, een VGLO-school, een ULO, een BLO-school, een HBS en een Lyceum.

notitie oorlog, bezetting en bestuur (deel 1)

In de meidagen van 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen, de regering wijkt uit naar Engeland. Na een paar dagen oorlog vestigt Adolf Hitler in Nederland een bezettings-macht met dr. Arthur Seyss-Inquart als zijn directe vertegenwoordiger, zijn titel is Reichskommissar für die Niederlanden. Hij vestigt een Aufsichtverwaltung (toezicht houdend bestuur) dat toezicht houdt op de Nederlandse bestuurlijke organisatie.

Elk departement wordt – bij ontstentenis van de minister, geleid door de Secretaris Generaal (SG) of de Directeur Generaal (DG), Nederlanders die Duitsgezind waren (doch niet persé lid waren van de NSB ). De Ausichtverwalters met de titel General Kommissar hielden (dus) deze SG’s en DG’s in de gaten, niets kon geschieden zonder hun toestemming. Seyss-Inquart benoemde vier General Kommissars : Fishböck, voor Finanz und Wirtschaft; Rauter, voor Sicherheitswesen; Schmidt voor besonderen Verwendung en Wimmer, voor Verwaltung (bestuur) und Justiz. Het ‘Joodse vraagstuk’ viel onder de verantwoordelijkheid van Commissaris-generaal Wimmer.
In september 1940 wordt het bestuurlijke toezicht verder uitgebreid door de benoeming van Beauftragten voor elke provincie en voor Amsterdam apart, met de titel Beauftragter des Reichskommissar für die stad Amsterdam. Dr. Hans Böhmcker wordt op 16 september 1940 benoemd, hij vestigt zich aan het Museumplein.
Op 8 augustus 1941 geeft Reichskommissar Seyss-Inquart opdracht tot isolatie van de joodse leerlingen. General Kommissar Wimmer legt de uitvoering van deze aanwijzing neer bij de Secretaris-generaal van het ministerie voor Onderwijs. Vanaf 26 november 1940 is professor dr. Jan van Dam de S.G; hij was hoogleraar Duits aan de Universiteit van Amsterdam, geen NSB-er, maar wel pro-duits al was het maar bij hoofde van zijn professie. Van Dam bleef de hele oorlog de hoogste baas op het departement eerst in den Haag en vanaf 1943 in Apeldoorn. In een zijkamertjes van het departement zat ‘ministerialrat’, dr Schwartz, als een soort toezicht-houder namens het Duitse bestuur.
Overigens werd het ministerie dat voordien ‘van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen’ heette, bij de benoeming van van Dam gesplitst in ‘Opvoeding, Wetenschap en Cultuur-bescherming’ (wat dan iets later Kultuurbescherming werd) en anderzijds ‘Volksvoorlichting en Kunsten’. De NSB-er Goedewaagen werd de SG van dat nieuwe departement.
In de eerste twee jaar van de Duitse bezetting van Nederland werden de Joodse Nederlanders stap voor stap geïsoleerd; tal van maatregelen werden van kracht, overheidspersoneel ontslagen, verboden ingesteld en bewegingsvrijheden ingeperkt. In eerste aanleg raakte het voornamelijk de joodse werkende bevolking, maar in het voorjaar van 1941 drong het de gezinnen binnen met winkel- en markt-verbod en bezoekverbod voor theaters, bioscopen, parken en zwembaden. Na de zomervakantie van 1941 waren vervolgens de joodse kinderen aan de beurt. De bezetter beval de scheiding van de schoolgaande jeugd, door plaatsing van de joodse leerlingen op speciaal daartoe opgerichte joodse scholen, met uitsluitend joods onderwijzend personeel. De bedoeling van de bezetter was dat ook het hele joodse onderwijs buiten de zorg van de staat werd gebracht, de joden moesten er maar zelf voor zorgen.

images/docs/factsheet_2_de_maatregelen.docx.pdfde maatregelen

Het bevel tot plaatsing op afzonderlijke scholen van joodse leerlingen met uitsluitend joodse leerkrachten kwam van Reichskommissar Seyss-Inquart. Het betrof in eerst alleen het openbaar onderwijs, zoals dat beheerd werd door de gemeente Amsterdam. Die was, in opdracht van het Departement van Opvoeding in Den Haag, al ruim voor de zomervakantie bezig met de voorbereidingen. Zo hadden alle schoolhoofden lijstjes in moeten leveren met de aantallen en namen van de joodse leerlingen, per klas op hun school. Met deze lijsten en met de bevolkingsgegevens van mei 1941, kon de nieuwe indeling van scholen en leerlingen, nagenoeg geruisloos uitgevoerd worden; eind juli had de directeur van de gemeentelijke onderwijsafdeling het plan voor ‘hergroepering’ op zijn bureau.

notitie joodse leerlingen in 1941

notitie
joods amsterdam
In maart 1941 moesten de joodse Amsterdammers zich laten registreren, bij de Joodsche Raad. Via het bureau van de Raad kwamen de gegevens terecht in het Gemeentelijke Bevolkingsregister; op de persoonskaarten werd een vette J gestempeld.
Aan de hand van deze registratie presenteerde het gemeentelijke bureau voor de statistiek in mei 1941, een nauwkeurig overzicht van 'De Joodsche bevolking in de verschillende wijken der Gemeente'. Bij dat overzicht zat deze kaart, met de cijfers van joden gerangschikt per stadskwartier en per wijk.
Stigter vermeldt ook een kaart op pagina 35 van haar 'De bezette stad'; ze noemt het 'de beruchte stippenkaart'.
Er zijn (vreemd genoeg) vlak na elkaar door het Bureau van Statistiek van de Gemeente Amsterdam, twee kaarten geproduceerd, beide met de titel 'VERSPREIDING VAN DE JODEN OVER DE GEMEENTE (MEI 1941)' De ene kaart (die Stigter noemt) met stippen, de andere (die hier staat) met de rode kleur; hoe intenser het rood, hoe joodser de buurt.
In juli moesten de schoolhoofden aangifte doen van de joodse leerlingen op hun school. Het Onderwijsbureau van de gemeente Amsterdam voegt de cijfers op 29 juli 1941 samen in 'een overzicht van het aantal leerlingen, dat als Joodsche leerlingen moet worden beschouw' De cijfers van dit overzicht zijn samen met de cijfers van de bevolkings-statistiek door mij samengebracht in een tabel, gerangschikt naar de stadskwartieren zoals Amsterdam die toentertijd kende. De cijfers in de kolom 'alle leerlingen' zijn afkomstig van het scholenoverzicht van 29 mei, met de onderwijstelgegevens van 16 mei 1941 (een van de drie vast-gelegde telmomenten in elk schooljaar).
Feitelijk belangrijker dan de aantallen die juli 1941 door de schoolhoofden werden aangemeld, zijn de aantallen joodse leerlingen die vanaf half september 1941 de nieuw gevormde joodse scholen bezochten. Later, in verband met de bekostiging van het joodse onderwijs werd bepaald dat de gegevens op de vaste teldatum van 16 september bepalend waren.
In totaal gingen er vanaf september 5.542 kinderen naar joodse lagere scholen in Amsterdam, 4.250 naar de nieuwe openbare scholen en 1.2.92 naar de scholen voor bijzonder onderwijs en nog eens 1.978 naar de verschillende scholen voor vervolgonderwijs.
bronnen
Statistisch Jaarboek Amsterdam 1940-1944; uitgave 1949
(het kaartje heb ik uit ooit uit een krant (NRC ?) geknipt)
Bianca Stigter, De bezette stad, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005
SAA 5191 : 7392-2215 - 29 mei 1941, adressenlijst scholen aan SG van Dam.
SAA 5191 : 7423-3102 - 29 juli 1941, overzicht joodse leerlingen en voorstellen tot hergroepering.
HNA 214.37-00386 en 00353 en SAA 5191 : 10560 - oct 1941, opgave gemeente Amsterdam van scholen en aantallen leerlingen.

images/docs/tabel_joodse_leerlingen.pdf JOODSCHE LEERLINGEN 1941

Alhoewel het feitelijke bevel van de Reichskommissar op 8 augustus 1941 af kwam, volgde de bekendmaking in de dagbladen pas eind augustus. Vanaf woensdag 13 augustus waren de scholen weer aan de gang gegaan en kort daarna kregen de ouders van de joodse leerlingen een brief waarin werd medegedeeld, dat :
'de Duitsche Overheid heeft bepaald, dat Joodsche kinderen met ingang van 1 September a.s. niet (langer) tot openbare en niet-joodsche bijzondere scholen mogen worden toegelaten en moeten worden te zamen gebracht in scholen, voor joodsche kinderen bestemd, waar joodsche leerkrachten onderwijs geven.'
Om de onrust onder leerlingen, personeel en ouders te beteugelen werd pas in die eerste septemberweken de herschikking concreet gemaakt. De gemeente had tot 1 oktober de tijd gekregen. Het was immers een omvangrijke klus, die betrekking had op 32 openbare lagere scholen, voornamelijk in de als ‘overwegend joods’ aangemerkte wijken. Er werd met schoolmeubilair gesjouwd, leerlingengegevens uitgewisseld en klassen opnieuw samengesteld zodat zo’n zevenduizend joodse en niet-joodse leerplichtige kinderen een plaats in een klas, een leerjaar kregen. Bij dit alles zagen de onderwijsambtenaren, en de schoolinspectie er nauwlettend op toe dat nergens de regels van de onderwijswet werden overtreden, ook niet in die nieuwe joodse scholen; alles werd punctueel en correct uitgevoerd. Zelfs de naamborden bij de ingang van de scholen werden aangepast, de nieuwe joodse scholen kregen slechts een nummer, elke verwijzing naar een naam werd vermeden.
Op de gemeentelijke lagere scholen waar de joodse leerlingen een minderheid vormden, moesten die op slag vertrekken; na een paar weken extra vakantie konden ze op een van de nieuw opgerichte openbare joodse scholen terecht. Op de scholen die een overwegend joodse populatie hadden, zoals in de oude Joodenbuurt en de Transvaalbuurt, moesten juist de niet-joodse leerlingen van de ene dag op de andere weg, ze werden verzameld op de paar gewone openbare scholen die in die wijken beschikbaar bleven.
Alles bij elkaar betrof het zo’n 7.500 van de ruim 40.000 openbare lagere school leerlingen in Amsterdam, vierduizend van hen was joods. Van de twee-en-dertig scholen die bij deze operatie waren betrokken, werden er twaalf niet meer toegankelijk voor joodse kinderen, terwijl er zeventien juist uitsluitend voor joodse kinderen werden geopend; twee scholen werden opgeheven. Het bijzonder onderwijs (rooms katholiek, protestants, joods) bleef ongemoeid, maar de joodse kinderen moesten ook daar weg en op de Joodse bijzondere scholen moesten uiteindelijk zelfs de niet-voljoodse kinderen vertrekken.

images/docs/joodsche_scholen_met_cijfers.pdf

uitsluitend joodse leerkrachten
Het belangrijkste probleem naast het vrijmaken van schoolgebouwen, was natuurlijk de samenstelling van de onderwijsteams voor de op te richten joodse scholen. Het bevel van de Rijkscommissaris was duidelijk 'joodse leerlingen mogen in het vervolg uitsluitend les krijgen van joodse leerkrachten'. Maar die waren juist in maart 1941 in opdracht van de bezetter ontslagen. Sindsdien was het lagere overheden en bijzondere scholen verboden joodse leerkrachten in dienst te hebben. Hier kwam de bijzondere status van de nieuwe joodse scholen van pas. Met het vooruitzicht dat de scholen onder het beheer van de Joodsche Raad zouden komen, werd het de gemeente toegestaan joodse leerkrachten op tijdelijke basis, aan te stellen. Dus al die pas ontslagen joodse onderwijzers en onderwijzeressen werden door de afdeling Onderwijs weer op een lijst samengebracht, met geboortedatum, bevoegdheden en burgerlijke staat. Iedereen stond er weer op, behalve de vier die dat schooljaar met pensioen waren gegaan. 129 leerkrachten waren beschikbaar; 83 van hen voor het gewoon lager onderwijs.
Ruim 4 duizend leerlingen en slechts 83 leerkrachten, dat leverde een gemiddelde op van zo’n 48 kinderen per klas, terwijl de bezetter de leerlingenschaal juist had verlaagd naar maximaal 42 leerlingen per onderwijzer. Alleen al in de ‘joodse wijken’ moesten 45 klassen worden gevormd om alle leerplichtige kinderen een plaats te geven en in het Montessori-onderwijs ging het om ten minste 9 klassen, terwijl er maar 4 joodse leerkrachten met een Montessori-bevoegdheid op de lijst stonden.
Burgemeester Voûte nam contact op met het Departement om zijn zorgen over deze capaciteitsproblemen te uiten. Secretaris-generaal van Dam haastte zich op 9 september te verklaren dat die wettelijke leerlingenschaal niet van toepassing was. Bovendien was er geen bezwaar dat gehuwde onderwijzeressen voor de klas aan te stellen, mits ze maar joods waren. ‘Al deze voorschriften missen mijns inziens te dezen toepassing’ schreef hij.
En zo kon de afdeling onderwijs aan de slag, eerst werden er zestien schoolhoofden bij elkaar gezocht. Een aantal vervulde die functie al voor zijn ontslag en verder waren er genoeg met een hoofdakte, die voor benoeming in aanmerking kwamen. Vervolgens werden de teams samengesteld, dat ging met grote zorgvuldigheid. Vaak kwamen de leerkrachten gewoon terug op hun oude school en in andere gevallen werd - nogal vooruitziend, rekening gehouden met de afstand tussen huis en school. Eind augustus had er al een oproep voor Joodsche Leerkrachten in 'het Joodsche Weekblad’ gestaan:
'Teneinde een overzicht te krijgen van de beschikbare Joodsche leerkrachten voor alle takken van onderwijs te Amsterdam, noodigt de Regeerings-commissaris voor Amsterdam hen, die in aanmerking komen voor een aanstelling op scholen met uitsluitend Joodsche leerlingen, welke zullen worden opgericht, uit, zich terstond schriftelijk aan te melden bij de afdeeling Onderwijs, Stadhuis, met vermelding van hun bevoegdheden.'
Zo kon het bestand van 83, aangevuld worden met leerkrachten die niet tevoren in dienst waren bij de gemeente. Het waren voornamelijk herintredende gehuwde onderwijzeressen en een paar jonge onderwijzers, nét gediplomeerd aan een kweekschool. Het bleek minder moeilijk dan gedacht de teams rond te krijgen, er waren zelfs vaste invallers voor ziektevervanging. Natuurlijk waren ze allemaal bevoegd om voor de klas te staan, daar bleef de onderwijs-inspectie nauwgezet op toezien.
Half september was het zover, de afdeling Onderwijs voerde een ware benoemingencarrousel uit, waar zo'n 20% van de Amsterdamse lagere school leerkrachten, joods en niet-joods, in betrokken raakte.
Eind december 1941 werd voor het gemeentelijk jaarverslag de stand opgemaakt : er waren 17 joodse openbare lagere scholen (waarvan 2 voor Montessori) met 4.353 leerlingen (2.206 meisjes en 2.147 jongens) verdeeld over 102 klassen, met 108 leerkrachten (61 juffen en 38 meesters) en nog eens 20 vakleerkrachten voor ‘lichamelijke opvoeding’ en ‘nuttig handwerken’

notitie BENOEMINGENCARROUSEL

Mijn vader, meester Laurens Janszen (zie het verhaal 'een kleine heldendaaad') was juist in augustus overgeplaatst van de Watergraafsmeerschool naar de Christiaan de Wetschool in de Transvaalbuurt, hij kwam in de plaats van meester Bram Wurms, die in november 1940 moest vertrekken. De school werd half september opgeheven en meester Janszen verhuisde naar de van Riebeeckschool bij het Amstelstation. Hij kwam daar in de plaats van juffrouw Sophia de Jong die daar ontslagen was. Zij werd herbenoemd aan de Joodse Ulo in het gebouw van de Chr. de Wetschool aan de de Wetstraat. Bram Wurms zien we terug in het team van de joodse school nr 6, de voormalige Vrolikschool aan de Sparrenweg, in de Oosterparkbuurt, waar Betsy Sternfeld in november 1940 moest vertrekken. Haar zien we dan weer terug in het team van de joodse school nr 13, in het gebouw van de Daltonschool aan de Jan van Eyckstraat.
Die Daltonschool werd niet opgeheven, maar kreeg ontdaan van 82 joodse leerlingen, met haar resterende 85 leerlingen onderdak bij de 1e Montessorischool in de Corellistraat, waar ook zo'n 63 joodse leerlingen niet meer welkom waren.
Ook het hoofd van de Vrolikschool, Meijer Krefeld, zien we terug, hij wordt hoofd van Joodse school nr 8 aan de President Brandstraat in de Transvaalbuurt, in het gebouw van de President Brandschool, naast school nr 7, waar naast meester Janszen, ook het hoofd, mevrouw Boots moest vertrekken, zij werd later benoemd aan de Watergraafs-meerschool in Betondorp. Van die President Brandschool gaat meester Tettelaar naar de Molukkenschool, waar hij de plek in neemt van Henriette den Hartogh, zij verhuist dan weer naar de Joodse Ulo, om de hoek in de Christiaan de Wetstraat. Van de Vrolikschool die opgeheven wordt gaat juffrouw Wildeman naar de Pieter Nieuwlandschool in Betondorp, zij komt in de plaats van meester Simon Gosselaar, die hoofd wordt van de Joodsche school nummer 5, die gevestigd wordt in het gebouw van de Camperschool, ook aan de Sparrenweg. Ook juffrouw Sipora Abram wordt aan die nieuwe school benoemd, ze komt van de Tjerk Hiddeschool op Wittenburg, haar vacante plaats wordt overgenomen door meester van Tilburg, die ook van de Vrolikschool komt. In de Oosterparkbuurt wordt ook 4e Montessorischool opgeheven, bij het gedwongen vertrek van 180 van haar 280 leerlingen. Montessori-juf Smits en Montessori-meester Eelkema gaan dan naar de 7e Montessori in de Corantijnstraat in West, en komen daar op de plaatsen van Cathérin Hoek en Debora de Wilde. Die worden dan benoemd in de Joodse Montessori-klassen in de Smitstraat in de Transvaalbuurt. [en zo kunnen we nog even doorgaan]


de joodse school

Voor al die kinderen zal het een vreemde gewaarwording zijn geweest. Van de ene dag op de andere werden ze apart gezet; gescheiden van hun vriendinnetje en vriendjes die even plotseling ‘niet-joods’ werden, als zij zelf ‘joods’. Nu zaten ze met alléén joodse kinderen en met een joodse meester of juf; de naam van de school verdween van de voordeur en ze waren bovendien op zaterdag vrij, vanwege de sabbat die ze thuis allang niet meer heiligden.
En zo werden ouders en kinderen door de bezetter teruggedrongen in een identiteit die voor veel van hen niet wezenlijk speelde, zeker niet in Zuid. Er was daar dan wel in 1937 een nieuwe synagoge gebouwd in de Lekstraat, maar anders dan in de joodse buurten ten oosten van de Amstel werd het joodszijn in hier nauwelijks actief beleefd; men was ook niet zionistisch maar Amsterdammer onder de Amsterdammers en de kinderen deden op school gewoon mee met het Sinterklaasfeest en de Kerstviering, naast de viering thuis, van Rosj Hasjana, het joodse Nieuwjaar en Chanoekah.
Alleen op de vier joodse bijzondere scholen lag dat anders, maar de meeste joodse Amsterdammers (zo’n 80%) hadden duidelijk voor het openbare, lees niet-religieus georiënteerde onderwijs gekozen voor hun kinderen.
Naast de nieuwe ‘openbare’ joodse lagere scholen, waren er in Amsterdam al jaren, een viertal confessionele joodse lagere scholen. Daar speelde de verjoodsing dus geen rol, en ook in de schoolpopulatie wijzigde niet veel, behalve dan dat er sprake was van een opmerkelijke stijging, van ruim 160 leerlingen op een totaal van 1.000 het jaar daarvoor.
Het moet vreemd zijn geweest maar ook een uitdaging om als onderwijzer voor de klas te staan met alléén maar joodse kinderen. Elke dag bij het lezen van de presentielijst realiseer je je dat het misschien wel de laatste keer is, voor dit kind of dat andere; dat het morgen weggehaald kan zijn, of overmorgen, volgende week, en toch ga je door met lesgeven. Je maakt het natuurlijk gezellig in de klas, maar ook geef je overhoringen, geef je cijfers en zelfs strafwerk alsof er nog een wereld te gaan is. Je doet je best samenhang te brengen in die vreemde bij elkaar geraapte kindergroep, waar naar het lijkt de enige overeenkomst het joodszijn is.
De eerste maanden is er niets aan de hand, lijkt het wel, maar dan wordt het voorjaar, van buiten Amsterdam komen nieuwe leerlingen op de scholen, kinderen die samen met hun ouders naar Amsterdam moesten verhuizen. En hoewel er ondertussen al kinderen verdwenen zijn, raken de klassen nog voller dan ze al waren. Het wordt allemaal een stuk moeilijker als ze niet meer met tram of bus mogen en zelfs het bezit van een fiets of een autoped verboden wordt. De sfeer wordt minder vriendelijk, het joodse leven buiten de schooldeur wordt dag op dag grimmiger, met verboden voor parken, speeltuinen, bioscopen, zwembaden en zelfs winkels.
Ondertussen gaat de Gemeente, in opdracht van de bezetter stug door de scholen te 'verjoodsen'; er komt een joodse schoolarts en schoolzuster; in april 1942 worden dr. I.K. Kantoriwicz en zuster Cohen aangesteld en zelfs de schoolschoonmaaksters moeten van joodschen bloede zijn.
Ondertussen is het mei 1942, de ster is ingevoerd maar nog bijna iedereen is op school aanwezig, de traditionele klassenfoto’s worden gemaakt - met de Davidsster op de kleding.
(later weten we nauwkeurig te duiden wanneer de teruggevonden klassenfoto’s zijn gemaakt: voor 2 mei 1942 of later).
En dan dringt de buitenwereld keihard door in het klaslokaal. Eind juni maakt de Zentralstelle fur Judische Auswanderung bekend dat binnenkort begonnen wordt met tewerkstelling van Joodsche mannen en vrouwen uit Nederland in werkkampen in Duitsland. Deelname is niet langer vrijwillig, en bij het niet verschijnen op een oproeping zal worden overgegaan tot Erfassung.
Enkele weken later zijn er de eerste transporten, meteen al vallen er gaten in de onderwijsteams. Ook verdwijnen er al kinderen uit de klassen; er wordt gefluisterd over onderduiken. Langzaamaan wordt het zorgelijk en bedreigend en onherroepelijk.
De Onderwijscommissie van de Joodsche Raad noteert in haar vergaderverslag van 31 juli 1942 :
‘Als gevolg van de uitzending zijn er uiteraard ook tal van problemen gerezen ten aanzien van het onderwijs. Veel kinderen zullen na de vacantie niet meer op school terugkomen, zoodat er overcompleet personeel zal komen.’
en op 21 augustus
‘Eenige cijfers worden vermeld van aantallen leerlingen, die na de vacantie (zomer 1942) niet meer op school zijn teruggekeerd. De percentages loopen van 7% tot 20% (per school). De indruk is wel, dat voornamelijk de minder goed gesitueerde groep naar Duitsland is vertrokken.’
Het enige wat de Onderwijscommissie toen kon doen, is het aanstellen van ‘onderzoekende onderwijzers’ om het contact tussen thuis en school te onderhouden, het komt immers maar al te vaak voor dat de ouders worden opgepakt terwijl de kinderen op school zitten.

het onderwijsbureau Joodsche Raad

tulpstraat.JPG

Niet lang daarna - najaar van 1942, werden al die joodse scholen die door de gemeente waren geopend, overgedragen aan de Joodsche Raad. De overheid trok zich daadwerkelijk terug en de Raad haastte zich een afzonderlijke organisatie op te zetten, niet alleen voor de Amsterdamse scholen maar ook voor die in de provincies. Sinds zomer 1941 was er al een ‘Coördinatiecommissie voor het Joodse onderwijs', maar die had slechts een adviserende taak. Nu kwam het er op aan in praktische zin uitvoering geven aan opdracht van de bezetter : ‘die Uterhaltung und die Aufsicht der Judenschulen’. De commissie werd omgevormd tot het 'Bestuur van het Joodsche Onderwijs in Nederland', met Isaac van der Velde als chef van het onderwijsbureau, dat gevestigd werd in de benedenverdieping van een woonhuis aan de Prof. Tulpstraat op nr 17 in Amsterdam.
Van der Velde was dan wel onderwijsinspecteur in Groningen geweest en nogal wat bureaumedewerkers kwamen ook regelrecht uit ondersteunende onderwijsfuncties, maar er was nauwelijks ervaring met de materie van gezag, beheer en personeel. Het bureau zette dus zich aan het volledig nieuw opzetten van een administratie met regels, instructies en salaristabellen, er werd zelfs gewerkt aan een eigen onderwijs-cao.
De bureaubezetting die in eerste instantie bestond uit een chef (Isaac van der Velde); een 1ste secretaris (Herman Aa); twee onderwijsafdelingschefs (een voor het Middelbaar- en een voor het Lager Onderwijs); zeven administratieve krachten; vier typisten; een archiefbeambte; een jongste bediende; een conciërge, werd vanwege de zwaarte van de taak verder uitgebreid tot zo’n vijfendertig personen.
Terwijl in schooljaar 1941-1942 het isolement van joodse kinderen en leerkrachten feitelijk alleen de gemeentescholen had getroffen, werd toen de Joodsche Raad het beheer kreeg, ook het Bijzonder Onderwijs ingelijfd. De orthodox-joodse schoolbesturen werden ontmanteld en zo kwamen de onder hen ressorterende vier joodse lagere scholen, de joodse mulo, de joodse hbs en twee nijverheidsscholen ook onder het gezag van de Raad
In totaal ging het bij de overdracht om 33 scholen in Amsterdam, waarvan 26 voor lager onderwijs en daarbuiten verspreid door het hele land nog eens zo’n 45 lagere scholen en 29 voor het voortgezet onderwijs. Zo kreeg het nieuwe joodse schoolbestuur de zorg voor ruim 12.000 leerlingen en zo'n 400 leerkrachten.


het geld

Gelijk met die overdracht aan de Joodse Raad wijzigde ook de bekostiging van al die nieuwe joodse scholen. In het eerste schooljaar betaalde de gemeente en het rijk gewoon het onderwijs, zoals bij wet geregeld was. Maar meteen bij het uitvaardigen van de isolatie van joodse leerlingen, wilde de Reichskommissar daar van af.
Volgens hem kon de joodse gemeenschap er zelf voor zorgen vanuit de geconfisqueerd vermogens, zoals die werden gestald bij de LiRo-bank. Blijkbaar lag dat niet zo eenvoudig, zodat de geplande overdracht ernstig werd vertraagd. Het kwam er op neer dat de bestaande wetgeving, verankerd in artikel 200 (vanaf 1983 is dat artikel 23) van de Grondwet het óók voor de bezetter onmogelijk maakte de joodse leerplichtige jeugd van de zorg door de Staat uit te sluiten. Pas na maanden overleg van het Onderwijs-departement met de bezetter en het Departement van Financiën, ging de Reichskommissar overstag, er kwam er subsidie voor de kosten van het joodse onderwijs end e gemeente trok haar handen af van de joodse scholen. Vanaf eind november 1942 had het Joodse schoolbestuur het voor het zeggen over ruim 90 scholen in Amsterdam, de andere grote steden en in de provincies.
Terwijl de bekostiging voor openbaar en bijzonder onderwijs gebaseerd was op het aantal leerkrachten per school, werd voor het joodse onderwijs overgestapt op een bedrag per leerling en dat pakte nogal ongunstig uit. Het subsidie dat beschikbaar kwam, op basis van de 12.500 leerlingen die er in september 1942 waren geteld, beliep zo’n 1 miljoen gulden, terwijl het Joods schoolbestuur had laten becijferen dat er ruim het dubbele nodig was. Er moest dus bezuinigd worden, vooral door het verminderen van het aantal scholen.
Maar naast dat financieel probleem was er nog een reden voor drastische maatregelen. Sinds de regelmatige transporten naar Westerbork, in juli 1942 op gang waren gekomen, verdwenen in grote regelmaat aldoor meer leerlingen en leerkrachten naar het Oosten of in de onderduik.
Meteen al, na de zomervakantie van 1942 was het raak, een ambtenaar op het Stadhuis noteert in een kattebelletje onder het kopje ‘Weggevoerde Joodsche leerkrachten’ enkele namen van die onderwijzeressen bijna meteen en zonder melding waren verdwenen, zoals Sara Liboerkin van school 8, Keetje Frankfort van school 11 en Lea Polk-Frank die op een paar joodse scholen handwerkles gaf, juffrouw Heintje Duizend, van school 7 en bovenmeester Samuel Bannet, die hoofd was op school 13 in de Jan van Eyckstraat. Daar kon nog voor vervanging worden gezorgd, Jacob Muller volgde hem op.
Maar later, zeker na de wintervakantie 42/43 was het niet meer te doen, de onderwijsteams raakten ontwricht door het plotselinge vertrek van leerkrachten; de klassen raakten ontvolkt. Er zat niets anders op dan de scholen te hergroeperen, dat gebeurde zowel in de oude Jodenbuurt als in de Transvaalbuurt en de Rivierenbuurt; het raakte zo’n acht lagere scholen, de twee joodse mulo’s en de twee joodse Hogere Burgerscholen. Maar de Joodse onderwijsbegroting voor het eerste halfjaar van 1943 was zodoende veiliggesteld.
In de Mediene was het aantal schooltjes langzaamaan teruggelopen, van 64 in het eerste schooljaar naar 47 in januari 1943. In nogal wat plaatsen kwam dat door de gedwongen verhuizing van de plaatselijke joodse bevolking naar Amsterdam, maar ook door het meestal vrij plotselinge vertrek van de enige leerkracht op die doorgaans eenklassige schooltjes, waarop de plaatselijke gemeente en daarna het Joodse schoolbestuur het schooltje maar ophief.
De leerlingentelling leverde vervolgens in januari 1943 op dat van de 13.063 leerlingen die een jaar eerder in het hele land waren geteld, er nog maar 7.368 aanwezig waren.
Met die bezuinigingen viel het overigens best wel mee. De meeste leerkrachten die vanaf november 1942 ten laste van dat nieuwe joodse schoolbestuur kwamen, waren daarvoor in dienst bij de gemeente. Ze hadden vanaf september ‘41 twee keer een contract gehad voor telkens zes maanden, nu dat afgelopen was vanwege de overdracht, vielen ze terug op wachtgeld. Daar hadden ze sinds maart 1941 recht op, toen ze door de overheid ontslagen waren vanwege hun joodszijn.
Het onderwijsdepartement regelde dat al deze voorheen ‘openbare’ leerkrachten in het genot van hun wachtgeld bleven, ook toen ze weer voor de klas kwamen, onder het joodse schoolbestuur. Ondertussen had de bezetter uitgevaardigd dat joden niet meer dan 250 gulden per maand als inkomsten mochten hebben, maar zelfs inclusief de toeslagen die het schoolbestuur betaalde aan kostwinners, voor kinderen en aan schoolhoofden, bleven de verdiensten daar ruim onder.

notitie MIJN ONDERZOEK

In mijn onderzoek en in de publicaties op deze site beperk ik me feitelijk tot het gewoon lager onderwijs in Amsterdam; in deze opsomming geef ik echter, weliswaar summier, ook plaats aan de andere vormen van onderwijs, zoals enerzijds de fröbelscholen en anderzijds het vervolgonderwijs.
In de volgende hoofdstukjes beschrijf ik per buurt of schooltype, alles wat ik weet over het joods lager onderwijs in die paar jaar. Onderweg, in de bijlagen en helemaal achteraan geef ik de bronnen aan, waar ik deze publicatie op baseer.
Hier en daar staan kleine verhaaltjes van toenmalige leerlingen; uiteraard zijn meer van zulke herinneringen welkom !
Het gemeentelijk onderwijsbureau moet in die tijd een kaartsysteem hebben gehad, van alle schoolgaande kinderen; de ambtenaren zullen de 'joodse kaarten' hebben overgebracht in een aparte administratie.
Uit een gespreksnotitie van september 1942 [NIOD182-120] vanwege de overdracht aan de Joodsche Raad, begrijp ik dat die leerlingenadministratie door de gemeente is overgedragen aan het onderwijsbureau van de Joodsche Raad. In de inventarislijsten van het NIOD heb ik geen verwijzing naar zo'n bestand gevonden. Ook navraag bij het Stadsarchief heeft niets opgeleverd.

de laatste school

Begin mei 1943 waren er nog achttien joodse lagere scholen, met zo’n tweeduizend leerlingen en zeker honderd leerkrachten. Weliswaar verdwenen er met een zekere regelmaat kinderen uit de klassen en ook af en toe een meester of een juf, maar de meeste onderwijskrachten konden op hun post blijven. Sinds half september 1942 hadden ze allemaal een ‘sperr’, een speciaal legitimatiebewijs waarmee ze (voorlopig) vrijgesteld bleven van de ‘werkverruimde maatregelen’ in Duitsland.
Na de twee razzia’s eind mei kantelde de situatie drastisch; de bezetter haalde met de ‘actie’ van 26 mei, de drie oude joodse stadswijken leeg waardoor de joodse binnenstadscholen in een klap ontvolkt raakten. De meeste leerkrachten bleven dan wel gespaard, maar dat gold nauwelijks voor de kinderen, men telde er nog zo’n zestien die achter waren gebleven. Voor het Onderwijsbureau van de Joodse Raad, zat er niets anders op dan alle joodse binnenstadscholen per 31 mei subiet te sluiten.
In de documenten van de Joodse Raad staat dat er halverwege juni 1943 nog 17.000 joden in Amsterdam verbleven, waaronder een kleine duizend leerlingen, in alle takken van onderwijs. Presser nuanceert dat (p 376) met het vermoeden dat het er nog ruim 45.000 waren, waarvan ongeveer de helft in de onderduik
En dan komt zondag 20 juni; de ‘Grossaktion’ brengt in de Transvaalbuurt en in Zuid de echte genadeslag. Nu waren het vooral de onderwijzers en onderwijzeressen die ongeacht hun ‘sperr’ verdwenen, oostwaarts of in de onderduik. De verwarring op de scholen en bij het Onderwijsbureau is onbeschrijfelijk; meteen, op 23 juni gaat er een circulaire uit aan alle leerkrachten met de opdracht ‘Uw werkzaamheden zo spoedig mogelijk, liefst Donderdagmorgen 24 juni om negen uur te hervatten en de kinderen gedurende de schooluren zoveel mogelijk onderwijs te geven, of op andere wijze bezig te houden.’ De brief wordt afgesloten met het verzoek donderdag voor twee uur, aan het bureau op te geven de leerkrachten en leerlingen die nog aanwezig zijn. Deze snelle inventarisatie leert dat van de ongeveer honderd joodse lagere school leerkrachten die begin mei nog voor de klas stonden, er nog maar zo’n achttien aanwezig zijn [plus 2 in het blo en 6 op de ULO en 6 op het lyceum en de hbs]. Wederom in overleg met gemeentelijke afdeling onderwijs, wordt nu besloten nog maar een paar scholen open te houden. Dat zijn dan de Herman Elte in de van Ostadestraat, de Talmud Thora in de Kraaipanstraat, en de openbare scholen in de Jan van Eyck en aan de Sparrenweg. Ook het klasje in West, bij meester Druijf thuis, in de van Galenstraat blijft nog bestaan. Alle andere scholen, openbaar en confessioneel worden gesloten en de gebouwen terug gegeven aan de gemeente.
Van lesgeven is echter geen sprake meer, iedereen is in verwarring en aangeslagen, de relatieve veiligheid van het klaslokaal is merkbaar aangetast. Het Onderwijsbureau besluit om in verband met de gewijzigde omstandigheden, niet in te zetten op ‘leren’, maar op ‘onderdak’ bieden. De aanwezige leerkrachten krijgen als taak ‘vacantiescholen’ te verzorgen, net als de succesvolle periode in de zomer van 1942. Toen al kwam men snel tot de bevinding dat er eigenlijk alleen aandacht gewonnen kon worden met ‘vacantie-activiteiten’ zoals sport en spel en muziek en ‘epidiascoopvertoningen’ Maar nu, binnen een paar weken verslechtert de situatie verder. Na de razzia van 23/24 juli sluit ook de Herman Elteschool haar deuren en worden er nog slechts 40 en 15 kinderen geteld op de scholen in de Kraaipanstraat en de van Eyckstraat.
Maar deze geringe aantallen zeggen echter niets over de verwachten situatie na de zomervakantie, menen ze op het Onderwijsbureau in de Tulpstraat. Er wordt een plan ontwikkeld voor als de scholen in augustus weer gewoon open moeten gaan. Er wordt ingezet op drie scholen, twee openbare en een bijzondere. Want na lang beraad van het onderwijsbestuur wordt vastgesteld dat ‘het unificeren van bijzonder en gewoon onderwijs nog steeds om principiële redenen een probleem is’ En zo komt er alsnog een confessionele school, in het gebouw van de voormalige Talmud Thora, in de Kraaipanstraat. Er worden zeker 75 leerlingen verwacht, voornamelijk uit de laatste joodse wijk, de Transvaalbuurt; en dat is een royale bevestiging voor het besluit. Daarnaast komen er twee openbare scholen, de ene in Oost, in het gebouw van de joodse school nr 6 en de andere voor Zuid in de Daltonschool, waar joodse school nr 13 zat. En dan is er nog steeds het klasje in West, bij meester Druijf thuis, aan de Jan van Galenstraat.
In de edities van 30 juli en 6 augustus van het Joodsche Weekblad worden ouders en verzorgers opgeroepen hun kinderen aan te melden voor het onderwijs dat binnenkort zal aanvangen. Dat levert nauwelijks aanmeldingen op, maar op het onderwijsbureau denkt men dat het aantal werkelijk aanwezige kinderen veel groter is en dat deze leerlingen wel zullen komen opdagen wanneer de scholen geopend worden, alhoewel verwacht wordt dat het in Zuid aanzienlijk zal terug lopen.
Terwijl het gewone lager onderwijs na deze zomer weer is begonnen, op maandag 16 augustus, wordt de aanvangsdatum van de drie joodse scholen verschoven naar maandag 23 augustus. Op die dag blijkt echter het schoolgebouw aan de Sparrenweg niet meer beschikbaar, de nieuwe school wijkt uit naar het schoolgebouw aan de Joubertstraat, waardoor de opening weer een week wordt verschoven. Eind augustus is het dan zover, alle drie de scholen draaien; volgens de officiële telling ten dienste van de bezetter, gaat het om zo’n 220 leerlingen op drie lagere scholen in Amsterdam, binnen een totaal van 1.117 joodse leerlingen in heel Nederland, waarvan ruim 700 in Westerbork.
Ondertussen is het gelukt om drie onderwijsteams samen te stellen uit het kleine aantal leerkrachten dat nog beschikbaar is. Emanuel Bloemendal, wordt hoofd van de school in de Joubertstraat in de Transvaalbuurt, (dat was hij voordien in de Jekerstraat), naast hem worden Esther Goedhart-Mok ( van school 8) en Sara Mok-Levisson (van school 1) benoemd. Salomon Vuisje, het hoofd van de Talmud Thora B wordt hoofd van de laatste confessionele school, met Elisabeth Engelander-Polak (afkomstig van de Palacheschool) en Julia Bolle-Polak (van de blo-school) naast hem. En in de Daltonschool aan de Jan van Eyckstraat in Zuid zijn het Leon van Gelder (die daar al voor de klas stond) en Ida Van Delft-Reijs (van school 3) die de zorg voor de leerlingen op zich nemen.
Niet veel later sluit de school in de van Eyckstraat al weer haar deuren, er zijn bijna geen leerlingen meer en zowel meester van Gelder als Ida van Delft kiezen er alsnog voor in de onderduik te gaan. De paar leerlingen die er nog zijn, vinden we terug in de leerlingenlijst van de school in de Joubertstraat, het waren er nog zes. Hetzelfde gebeurt met de confessionele school in de Kraaipanstraat. In vrij korte tijd is het leerlingenaantal sterk terug gelopen en ook daar krijgen meester Vuisje en de juffen Elisabeth Engelander en Julia Bolle de kans in onderduik te gaan.

Joubertstraat.jpg

de laatste school aan de Joubertstraat in de Transvaalbuurt
De laatste schoolsleutels worden ingeleverd en alleen het gebouw aan de Joubertstraat blijft beschikbaar. Naast de ongeveer 70 lagere schoolleerlingen verdeeld over drie klassen, biedt het gebouw ook onderdak aan de laatste kleuters, een groepje VGLO-leerlingen en wat nijverheidsleerlingen van de van Detschool en de Davidsschool, daar ontfermt meester Jerohm Hartog zich over, hij komt van de Joodse school in de President Brandstraat, die half juni is gesloten.
Per 2 september krijgt schoolhoofd Bloemendal nog toestemming om een vierde leerkracht aan te stellen. De school, argumenteert het onderwijsbestuur, blijft voorlopig nog wel onder de norm van 121 leerlingen, maar omdat er leerlingen zijn samengebracht van tien nogal uiteenlopende scholen, is er reden genoeg om extra zorg te bieden door de klassen klein te houden en de gecombineerde 5e/6e klas te splitsen. De nieuwe leerkracht is Hans Reys, de enige onderwijzer die nog over is van de Joodse school aan de Sparrenweg. De school groeit verder, half september telt de leerlingenlijst ruim 85 namen, afkomstig van alle denkbare joodse scholen in de stad, die voor de zomer al gesloten waren; er zijn zelfs kinderen bij die teruggekomen zijn uit Westerbork.
Ondanks dat het Onderwijsbureau sinds de zomer, allerlei regels en instructies had laten vallen, krijgen de ouders Kroonenberg op 23 september nog een schriftelijke reprimande omdat hun dochter Reina, weliswaar leerplichtig en thuishorende in de zesde klas, de school niet bezoekt : [i]船e scholen functioneren momenteel weer regelmatig en worden door alle daartoe in aanmerking komende kinderen bezocht端/i]
Nog geen week later, 29 september 1943 vindt de laatste grote razzia plaats, wederom wordt de Transvaalbuurt zwaar getroffen. Van de laatste school, in de Joubertstraat ontbreekt na die datum enig gegeven, aangenomen mag worden dat Reina, de andere kinderen en ook de vier leerkrachten verdwenen zijn.
Op de leerlingenlijsten van de laatste school (NIOD 182- map 168 doc 20 e.v.), die ik heb teruggevonden staan 96 namen, van zo地 12 verschillende scholen; de eerste inschrijvingen zijn van 16 augustus, dat zijn er ruim 50, de laatste twee op 27 september; twee dagen later vindt de laatste grote razzia plaats.
Uit de transportlijsten, zoals Luijters die in zijn [i]選n Memoriam端/i] publiceert, destilleer ik dat van die 96 leerlingen er zeker 40 de dood vonden in de kampen.


deel II - de scholen

oostelijke binnenstad

Joodenbuurt_-_2.jpg

click op kaartje

Een deel van de Amsterdamse binnenstad werd in die tijd de 'Jodenbuurt' genoemd; eigenlijk waren het drie aan elkaar grenzende buurten, waarvan de 'oude jodenhoek' met Waterlooplein, Jodenbreestraat, Lastage en Marken-plein in de herinnering het bekendste is. Over de Nieuwe Herengracht lagen de twee andere joodse buurten, de Weesperbuurt, met de smalle Weesperstraat als hoofdstraat tot aan Weesperplein en Sarphatistraat en de Plantage met Artis en de Hollandse Schouwburg op de Plantage Middenlaan. Die drie buurten samen werden door de bezetter bestempeld als 'judenviertel' maar van de drie en dertig duizend bewoners was maar ongeveer de helft joods.
De openbare lagere scholen waren echter wel overwegend joods, er waren er zes in die drie buurten tezamen. Er zaten zo'n anderhalf duizend leerlingen op, waarvan zeker twaalfhonderd joods was, volgens de opgave van juli 1941. Die scholen hadden dan ook een afwijkende schooltijdenregeling, waarbij rekening werd gehouden met de sabbat, de wekelijkse joodse rustdag. De leerlingen waren dus vrij op zaterdag, maar moesten dan wel op woensdagmiddag naar school.
Drie van die scholen stonden vlak bij elkaar op Uilenburg, zo'n beetje om de hoek van de Jodenbreestraat, de hoofdstraat van de buurt. De J. D. Meyerschool en de Oude Schansschool zaten naast elkaar in nieuwe schoolgebouwen aan de Nieuwe Uilenburgerstraat en de Nieuwe Batavierstraat. Om de hoek op de Oude Schans zat de Van Alphenschool in een schoolgebouw van voor 1900. Aan de andere kant van de Jodenbreestraat, op het Waterlooplein zat de vierde school, de Waterlooschool, ook in een oude gebouw.
In de Weesperbuurt, op het Weesperplein naast de Diamantbeurs stond de Hendrik Westerschool en in de Plantage, op de Plantage Muidergracht stond de zesde school, de Plantageschool, die twee scholen zaten ook allebei in oude gebouwen.
Bij de hergroepering van de leerlingen werden anders dan elders in de stad, niet de joodse kinderen van school gehaald, maar de niet-joodse. Voor hen, nog geen driehonderd bij elkaar, werd één van de bestaande scholen opengehouden, de Oude Schansschool in de Nieuwe Batavierstraat op Uilenburg. Dat was van toen af de enige school in de hele oostelijke binnenstad voor niet-joodse kinderen.

Woensdag 17 september 1941 gingen de scholen dicht en de maandag daarop was de herschikking van de leerlingen een feit. Voor de meeste joodse kinderen veranderde er niet zoveel, ze kwamen gewoon terug op hun eigen school en in hun eigen klas. Ze kregen wel een andere juf of meester, maar dat hadden de meesten al eens eerder meegemaakt, nu was het een joodse.

In een klap werden de onderwijsteams van de nieuwe joodse scholen vervangen; er mochten immers alleen joodse leerkrachten les geven aan joodse kinderen.
Die leerkrachten waren nog geen jaar eerder, in november 1940 uit hun onderwijsfunctie ontheven en vervolgens in maart 1941 ontslagen, nu werden ze weer door de gemeente aangesteld. Sommige leerkrachten keerden gewoon terug op hun oude school, zoals Hanna van Kollem, die op de Van Alphenschool had gestaan en nu op die school terugkeerde in het team van de Joodsche school nr 1 en Goontje van Thijn-Vis, die van de J.D. Meyerschool, terugkeerde op de Joodsche school nr 2, terwijl juf Richel Polak van de Oude Schansschool, ook naar het team van de Joodsche school nr 2 om de hoek ging. Ook de schoolhoofden waren nieuw en joods: Mauritz Adelaar werd hoofd op de Joodsche school nummer 1 aan de Oude Schans 35; Meijer Polak kwam op de Joodsche school nummer 2 in de Nieuwe Uilen-burgerstraat 96; Wolf Zwaap op de Joodsche school nummer 3 aan het Waterlooplein 24 en Jakob Pop werd hoofd op de Joodsche school nummer 4 aan de Plantage Muidergracht 20.

De zesde school in de oostelijke binnenstad, de Hendrik Westerschool aan het Weesperplein was vanaf die maandag 22 september gewoon opgeheven. De veertig niet-joodse leerlingen werden overgeplaatst naar de Frederikschool; vanaf die maandag moesten ze een beetje verder lopen, door de Sarphatistraat, de Hoge Sluis over de Amstel over naar het Frederiksplein, waar hun nieuwe school stond. De ruim 200 joodse kinderen kwamen vooral op school nummer 4, de voormalige Plantageschool terecht, die zo in een dag, bijna dubbel zo groot werd.

Henny Kuperberg (1930) schrijft in 2011:
Met 6 jaar ging ik naar de Hendrik Westerschool op het Weesperplein, naast de Diamantbeurs. Sinds het einde van de oorlog bestaat die niet meer. In de eerste klas was ik bij Juffrouw Kalkoen (dat was zeker in 1937), in de tweede en derde klas hadden we Juffrouw Sonneveld en in de vierde Meester de Boer, in mijn ogen een sadistische onderwijzer, die een losse hand had met een bamboestokje en het vooral op de zwakke leerlingen begrepen had.
In september 1941 kregen we een brief, dat ik niet langer op de Hendrik Westerschool kon blijven en naar de Plantage Muidergrachtschool moest, waar alleen maar Joodse leerlingen geconcentreerd werden. Daar heb ik de 5e en 6e klas tot Mei 1943 geëindigd, toen ik moest onderduiken. Van leraren op de Muidergrachtschool kan ik me niets herinneren. Ik denk, dat ik het meeste les heb gehad van Meester Pop, die ik me nog goed kan herinneren.

image.jpeg

J. D. Meijerschool in de Nieuwe Uilenburgerstraat
[nu basisschool 'de Witte Olifant']

click op foto

Najaar 1942 werden de Joodse scholen door de gemeente overgedragen aan de Joodsche Raad; er vond ogenblikkelijk een reorganisatie plaats. Het teruglopende leerlingen aantal was de eerste reden voor deze reorganisatie, maar het ging ook gewoon om een bezuiniging op het personeel, want de bekostiging van het joodse onderwijs door de bezetter, was bepaald niet toereikend. Van de oorspronkelijke 1250 leerlingen op de vier scholen tezamen, waren er toen nog maar zo’n 750 over waarvan ruim 200 op school 4 in de Plantage. In het reorganisatie plan staat daarover geschreven : ‘Deze school neemt, sociaal gezien, een aparte plaats in en het verdient daarom aanbeveling deze school in tact te houden’. School 2 in de Nieuwe Uilenburgerstraat, werd gesloten en de 157 leerlingen werden verdeeld over de andere scholen in die buurt ‘met dien verstande, dat de kinderen uit het beste milieu afvloeien naar school 4.’

Dat alles duurt tot eind mei 1943, dan vinden in Amsterdam verschillende grote razzia's plaats, die het joodse leven verder ontwrichten. 23 mei worden zo'n 8 duizend mensen afgevoerd en 26 mei nog eens ruim 3 duizend. Bij die laatste razzia wordt de oude Jodenbuurt zwaar getroffen. Op het onderwijsbureau van de Joodsche Raad is de ontreddering compleet; bijna alle leerlingen en leerkrachten op de scholen in het Centrum zijn verdwenen en op de meeste andere scholen ontbreekt een aantal onderwijzers en onderwijzeressen. Besloten wordt om alle scholen tot maandag 31 mei gesloten te houden, het bureau houdt zich de rest van die week andermaal bezig met een herschikking van leerkrachten, leerlingen en gebouwen. In overleg met de heer de Roos van het gemeentelijke Onderwijsbureau wordt besloten alle lagere joodse scholen in de binnenstad op te heffen. De gebouwen gaan terug naar de gemeente, het betreft dan de drie joodse lagere scholen die nog open waren, aan de Oudeschans, op het Waterlooplein en aan de Plantage Muidergracht. Van de leerlingen van die drie scholen blijken er nog maar 16 over te zijn; zij krijgen onderdak in de ‘Joodsche Invalide’ het verzorgingstehuis aan de Nieuwe Achtergracht.
Er is een briefje van 31 mei 1943: ‘dat tengevolge van de gebeurtenissen van afgelopen week, de hierná te noemen scholen in gebruik voor het Joods Byzonder Onderwijs wegens gebrek aan leerlingen niet meer voor het gestelde doel worden gebruikt'
Het hoofd van school 1, Mauritz Adelaar was toen al ondergedoken en opgevolgd door Jakob Druif. Die komt eind mei thuis te zitten, en neemt daar in de Jan van Gaalenstr op nr 128 de resterende leerlingen van school 14 in de Cliffordstraat over, want ook die school is per 31 mei 1943 subiet gesloten, omdat het onderwijzersteam van de ene dag op de andere verdwenen is.

notitie VAN ALPHENSCHOOL

notitie
Hondius noemt in Absent, op pag 37, de Van Alphenschool als een van de scholen voor de 'blijvende' leerlingen. Die informatie komt uit het overzicht van de Chef van het Onderwijsbureau van 29 juli, waarin hij voorstellen doet voor de scholen voor de 'blijvende' en voor de 'vertrekkende' joodse leerlingen.
Verderop in haar boek, op pagina 49 in de opsomming van opgerichte joodse scholen, vermeldt zij echter ook 'Oude Schans 35, (Van Alphenschool)' als een van de nieuwe joodse scholen; dat laatste is correct en klopt met mijn bevindingen. De situatie is best verwarrend: waarom werd afgeweken van het voorstel om juist de Van Alphen open te houden voor de niet-joodse leerlingen in die buurt, in plaats van de Oude Schansschool ? Die school was aan de Nieuwe Batavierstraat gevestigd, feitelijk naast of zelfs in het zelfde complex als de J.D. Meijerschool die om de hoek zat in de Nieuwe Uilen-burgerstraat, op nr 97. Dat werd een joodse school en de Oude Schansschool een niet-joodse. De bezetter was bij monde van de Beauftragte, duidelijk : een joodse school mocht niet gevestigd zijn in het zelfde gebouw als, of naast een niet-joodse school. Die twee scholen zaten dan wel in het zelfde complex, maar de voordeuren lagen niet in dezelfde straat, blijkbaar was dat onderscheid voldoende. Maar de onbeantwoorde vraag blijft : waarom werd bij de Van Alphenschool afgeweken van het voorstel van de Chef van het Onderwijsbureau ?
Bronnen
Dienke Hondius - Absent (Vasacullicci 2001)
SAA - 5191 -7423-3102 - 29 juli 1941- Chef Onderwijsbureau aan Directeur Onderwijs - voorstellen voor hergroepering
SAA - 5181 (AZ) - 5274 -100/257 i en h - 16 okt 1941 - Beauftragte aan Voûte - joodse scholen onder een dak met niet-joodse.
A
notitie JODENBUURT
notitie

JODENBUURT


In die tijd en zeker ook na 1945 werd een deel van de oostelijke binnenstad 'de Jodenbuurt' genoemd. Meestal werd (en wordt) dan het gebied van Jodenbreestraat, Waterlooplein en Uilenburg-Valkenburg-Rapenburg bedoeld. De bezetter én ook de gemeente Amsterdam zagen de Jodenbuurt echter groter, vermoedelijk met de volgende begrenzing: we beginnen op de Nieuwmarkt, gaan langs de Kloveniersburgwal naar de Amstel tot aan het Amstelhotel, vandaar langs de Singelgracht naar het Entrepotdok (achter Artis), die volgen we tot de Nieuwe Herengracht en gaan rechtsaf via de Schippersgracht en Prins Hendrikkade tot de Oude Schans, die gaan we af tot de Rechtboomsloot en vandaar gaan we dan weer naar de Nieuwmarkt. De buurten binnen deze begrenzing vormden tezamen (volgens mij) het 'Judenviertel' althans in de waarneming van de bezetter. Hier woonden bij elkaar zo'n 33.000 Amsterdammers, waarvan nog geen 18.000 joods was.
[In de publicatie van het Gemeentelijke bureau voor de statistiek: De Joodsche bevolking in de verschillende wijken der Gemeente (Mei 1941) betreft het de buurten 9, 10,11 en 34.]
Als we vervolgens kijken op de 'stippenkaart' zien we dat er binnen dat gebied een paar buurtjes heel erg joods waren. Met name Rapenburg, Jodenbreestraat en Waterlooplein plus Nieuwe Herengracht, Nieuwe Keizersgracht tot aan de Nieuwe Prinsengracht, dat was allemaal veel joodser dan de omliggende straten. Vooral het verschil tussen Uilenburg en Valkenburg enerzijds en Rapenburg anderzijds is opmerkelijk, want op de 'rode kaart' zijn juist die twee eilanden veel (donkerder) rood dan Rapenburg !
De aantallen en percentages zoals vermeld in de statistiek, de rode kaart en de stippenkaart, lopen nogal uiteen, dat is op zich zelf wonderlijk, de publicaties verschenen gelijktijdig en waren alle drie afkomstig van de zelfde gemeentelijke instantie. (Die rode kaart publiceer ik onder het eerste pijltje : JOODSE LEERLINGEN 1941 en de statistiek is als pdf onderaan deze kolom aan te klikken)


De Jodenbuurt werd op 11 en 12 februari 1941 afgesloten, (vrnl door de bruggen over de grachten op te halen) het is niet helemaal duidelijk welk gebied dat betrof, evenmin waar de borden 'Judenviertel' werden geplaatst. We kennen foto's van zulke borden aan het begin van de Jodenbreestraat, bij de Nieuwe Kerkstraat bij Magere brug, bij de Blauwbrug, etc. Let wel: deze afsluiting duurde maar één etmaal, de borden bleven staan en later werd er ook tijdelijk prikkeldraadversperring op de Nieuwmarkt geplaatst, maar van een permanente afsluiting en een getto is geen sprake geweest. Gek genoeg wordt vaak het tegendeel beweerd, zelfs door deskundigen, maar ik verlaat me graag op Roest en Scheren, Oorlog in de Stad, 1998, p 335 e.v.
Ik denk overigens dat het best de moeite waard zou kunnen zijn om eens alles omtrent de Amsterdamse Jodenbuurt en het getto in 1941 grondig uit te zoeken !

A

[ik verwijs gaarne naar een nieuwe publicatie, van Rob Snijders in Ons Amsterdam nr 06 - juni 2014 'Elke stip 10 joden' over de getto's van Amsterdam]

images/docs/joden_in_Amsterdam_1941_bewerkt.pdfJODEN STATISTIEK mei 1941

notitie LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN
onder de PDF-knop zitten de leerkracht-gegevens van de vier binnenstadscholen en de leerlingenaantallen op de verschillende teldata

de leerkracht-gegevens zijn nog niet volledig, ik hou me aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen

images/docs/scholen_1_2_3_4.pdf

image.jpeg

April 2018 zijn er in en aan de Witte Olifant
in de Nieuwe Uilenburgerstraat,
herinneringsplekken gekomen :
in het trapportaal op muur en ramen
en buiten aan de gevel een mooie plaquette,
ter nagedachtenis aan de kinderen en leerkrachten
van school 1 en 2.

[met dank aan onderwijzer Marthijn Licher]


transvaalbuurt

Transvaalbuurt_-_2.jpg

click op kaartje
In die tijd was de Transvaalbuurt in Amsterdam-oost duidelijk joodser dan de 'Joodenbuurt'. In deze twintigerjaren wijk, ingeklemd tussen de nieuwe spoordijk en de Ringvaart, woonden een kleine twintigduizend Amsterdammers, ruim elfduizend van hen was joods.
Voor de bezetter was dit dan ook 'judenviertel zwei' en in 1942 een van de wijken waar de joden uit de rest van Amsterdam geconcentreerd werden.
Er waren zes openbare lagere scholen, ook hier was de lagere schoolbevolking zo joods, dat de sabbatregeling gold: zaterdag vrij, woensdagmiddag school, negen-honderd joodse kinderen waren er geteld en nog geen vierhonderd niet-joodse.
Woensdag 17 september 1941 werden drie van de zes scholen joods; de Christiaan de Wetschool en de President Brandschool, naast elkaar gevestigd in het dubbele schoolgebouw aan de President Brandstraat werden de Joodsche scholen nr 7 en nr 8. De Louis Bothaschool aan de Kraaipanstraat op nr 58, werd de Joodsche school nr 9.
Net zo als in de oude Jodenbuurt, bleven de joodse leerlingen gewoon op hun school en in hun klas zitten.
Dat waren er bij elkaar ruim zes honderd, dat aantal werd aangevuld tot bijna duizend afkomstig van de andere scholen in de buurten en van de scholen in de Water-graafsmeer, aan de andere kant van de Ringvaart.
De Joodsche school nr 7 kreeg Jerohm Hartog als Hoofd der School, hij kwam van de Louis Bothaschool in de Kraaipanstraat, daar werd op school nr 9 Eli van Tijn het hoofd, hij was er onderwijzer geweest. Op school nr 8 was het Meijer van Kreveld die Hoofd der School werd, hij kwam van de Vrolikschool in de Oosterparkbuurt.
persbericht van Stadsdeel Oost, december 2007 over een gedenkteken, onthuld in de Kraaipanstraat voor de school op nr 58 - de Kraaipanschool:
'Elias van Tijn (1902-1945), actief socialist, was hoofd van de toenmalige Joodse openbare lagere school, de Kraaipanschool, waar nu het ROC staat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Eli van Tijn een actieve rol als verzetsstrijder, onder andere als lid van de verzetsgroep Gerretsen. Onder leiding van Eli van Tijn werd de zolder van de Kraaipanschool ingericht als onderduikruimte, waar hij zelf ook ondergedoken heeft gezeten. Eli van Tijn werd in 1943 verraden, opgepakt en gedeporteerd. Hij vond begin 1945 de dood.'
(anders dan dat in dit bericht wordt gesuggereerd, heette de school eerst de Louis Bothaschool en vanaf september 1941 Joodse school nr 9).
Binnen het huizenblok tussen de Laings Nekstraat en de Smitstraat, in het oudere deel van de Transvaalbuurt, stonden twee dubbele schoolgebouwen. De gemeente organiseerde hier op dinsdag 16 september een scholen-wissel waarbij de Oranje Vrijstaatschool verhuisde van de Smitstraat-zijde naar de Laings Nek-zijde, naar het gebouw van de President Steynschool, die opgeheven werd. Zo ontstond er voldoende capaciteit voor de vier-honderd niet-joodse kinderen uit de buurt, ze konden allemaal terecht achter de poort in de Laings Nekstraat, op de Krugerschool en de Oranje Vrijstaatschool.
Aan de andere kant van het huizenblok, in de Smitstraat kwam er zo ruimte voor een dependance van de nieuwe Joodsche Montessorischool en voor de Joodsche school voor Voortgezet Onderwijs, daar moest dan wel de VGLO-school II voor verhuizen naar de Willem Beukelszstraat in de Watergraafsmeer.
Naast de zes openbare lager scholen was er in die buurt ook een hervormde school, de Willem de Zwijgerschool aan de Tugelaweg op nr 85. Dat was een grote school met bijna vijfhonderd leerlingen. Volgens de opgave aan de gemeente telde die in juli '41 zo'n twintig joodse kinderen, die vanaf september die school niet langer mochten bezoeken. Ook was er een joodse school voor buitengewoon onderwijs gevestigd, de Talmud Tora die zat naast de openbare Louis Bothaschool in het dubbele schoolgebouw in de Kraaipanstraat, op nr 60.
In die Kraaipanstraat zat ook Jan Ligthartschool , maar dan in het schoolgebouw op nr 56. Dat was een school voor buitengewoon onderwijs en had een ook 'sabbatregeling' want ongeveer zestig van de honderd leerlingen was joods.

Ook in deze wijk paste het Onderwijsbureau van de Joodsche Raad het scholenaanbod direct aan, nadat de gemeente het had overgedragen. Dat gebeurde feitelijk half november 1942; de twee scholen, nr 7 en nr 8 in de President Brandstraat werden samengevoegd. Het aantal leerlingen op die twee scholen tezamen was toen al met de helft gedaald naar nog geen 300 kinderen, en in de beide onderwijsteams waren sinds juni 1942, verschillende vacatures ontstaan. Het gebouw op nr 7 werd gesloten en teruggegeven aan de gemeente. Meijer van Kreveld, hoofd van Joodse school nr 8 was toen al ondergedoken, zodat Jerohm Hartog het nieuw gevormde onderwijsteam leidde; van beide scholen waren de juffen Heintje Duizend en Sara Liboerkin en meester Rabbie ondertussen ook al verdwenen.

image.jpeg

Aan de andere kant van de buurt, in de Kraaipanstraat bleef de Joodse school nr 9 ook na deze reorganisatie open met nog maar 145 leerlingen en vier leerkrachten, onder leiding van schoolhoofd Eli van Tijn. Toen de Transvaalbuurt in de eerste maanden van 1943 weer vol liep met nieuwe bewoners die zich van elders in deze ‘concentratiewijk’ moesten vestigen, steeg het leerlingenaantal op deze school weer naar boven de 200.
In juni was het afgelopen, met de verschillende elkaar opeenvolgende razzia’s verdwenen de meeste joodse bewoners; er zijn dan nog geen 100 ‘openbare’ leerlingen over.
Op 23 juni krijgen de onderwijzers en onderwijzeressen een briefje van het Onderwijsbureau van de Joodsche Raad, met het verzoek ‘Uw werkzaamheden zo spoedig mogelijk, liefst Donderdagmorgen 24 juni om negen uur te hervatten en de kinderen gedurende de schooluren zoveel mogelijk onderwijs te geven, of op andere wijze bezig te houden’ De brief wordt afgesloten met het verzoek donderdagmiddag voor 2 uur, aan het bureau de leerkrachten en leerlingen die nog aanwezig zijn, op te geven.

Over de Montessori, de VGLO-school , de BLO-school en de Talmud Tora wordt verderop geschreven

Gerrit Meents (1930) vertelt in 2006:
Ik ben geboren in de Koestraat en ben nu 80 jaar, ben op 6 jarige leeftijd in de Danie Theronstraat komen wonen. Mijn vader ventte met fruit. De meeste van de Joodse mensen die woonden in de Transvaalbuurt waren niet gelovig en gingen niet naar de Synagoge.
De Christian de Wetschool werd gesloten bij het einde van 1941, toen de Joodse kinderen er niet meer konden komen. De niet-joodse kinderen van deze school waren over geplaatst naar de Oranje Vrijstaat school, in de Smitstraat, maar ik ging in Augustus 1941 naar de school voor alleen Joodse kinderen in de President Brandstraat nummer 7 tot en met eind 1942, toen werd de school gesloten. Waarom ik werd toe gelaten weet ik niet. Mijn vader was Joods, mijn moeder niet, zo ik was zogenaamd half Joods volgens de Duitsers. Maar de meeste kinderen moesten daar naar toe, dus wilde ik ook daar naar toe. Ik zat in de derde klas bij een hele lieve onderwijzeres, juffrouw Duizend, ik ben nog met mijn moeder op visite geweest en heb er gegeten in 1942.
In 1942 moest ik toch naar de Oranje Vrijstaat school. Ik kwam toen in de vierde klas. Daar zaten nog 3 anderen zo genaamde half Joodse kinderen, en een Joodse jongen met heel blond haar en blauwe ogen. Hij had een Joodse moeder en een niet-Joodse vader maar was toch half Joods verklaart en hoefde niet een ster te dragen. Maar voor de Joodse wet was hij Joods.
Daar had ik ook een lieve meester, maar eind 1942 ben ik naar huis gegaan en nooit meer terug gekomen. We waren op het Transvaal plein met nog een paar klassen en een vrachtauto kwam een oude Joodse vrouw weg halen, die om een of anderen reden nog niet was weggehaald. Een jongen dacht dat dat heel leuk was.
Ik werd kwaad en heb hem een paar goede stompen verkocht, dat was de reden waarom ik weg ben gelopen en niet meer terug naar school ben gegaan.

notitie CONCENTRATIE-WIJKEN

notitie
Al in april 1941 werd bekend gemaakt dat het de joden verboden was te reizen en te verhuizen, althans zonder vergunning. Maar het duurde tot in het najaar van 41, voordat deze verordening werkelijk tot uitvoering kwam. Wat betreft het verhuizen waren er nogal wat onduidelijkheden, waarop de bezetter aangaf dat verhuizingen alleen toegestaan waren binnen en naar bepaalde wijken in Amsterdam. Half december 1941 werden vrij nauwkeurig de 3 Joodsche wijken vastgesteld. Begin januari 1942 publiceerde het bureau verhuizingen van de Joodsche Raad in een circulaire voor alle betrokken medewerkers, de lijst van voor Joden toegestane straten.
De verstrekking van de vergunningen werd uiteraard opgedragen aan de Joodsche Raad die er een afzonderlijk bureau voor opende, de andere diensten van de Raad hadden het immers al druk genoeg. De Joodsche Raad wilde er eigenlijk niet aan meewerken, het zou immers gaandeweg tot gettovorming leiden. Er ontstond een ambtelijk proces van vertraging, inspecties en afwijzingen, wat uiteindelijk niets uithaalde.
Later kon de stratenlijst zonder meer worden gebruikt toen vanaf eind maart 1942 de gedwongen verhuizingen van uit de provincie op gang kwamen. Ook voor deze joden uit de 'Mediene' gold dat men zich uitsluitend mocht vestigen binnen de grenzen van de 3 Joodsche wijken in Amsterdam, op een adres in een van de toegestane straten.
Deze concentratie was natuurlijk handig voor de bezetter bij de uitvoering van de volgende fase van de ontjoodsing; bij razzia's werd gewoon de wijk afgesloten en kon iedereen die zich binnen die grenzen bevond eenvoudigweg worden opgepakt, voor transport.
In de pdf die hieronder aanclickbaar is, staan alle straten vermeld. Opvallend is dat naast de bekende joodse wijken in het centrum, ook wijk 2, begrenst door Warmoesstraat, Geldersekade en Damstraat/Hoogstraat (wat nu 'de Wallen' wordt genoemd) ook gold als toegestane wijk. (volgens de bevolkingsstatistiek van mei 1941 was van de bewoners aldaar slechts 8 % joods). Tegelijkertijd was het joodse deel van de Oosterparkbuurt (tussen Amstel en Oosterpark) niet een toegestane wijk, terwijl daar de helft van de bewoners joods was. Ook de straten boven de Amstellaan en de Noorder Amstellaan in de Rivierenbuurt waren volgens dit overzicht niet toegestaan, zo ook heel de Beethovenbuurt.
Zoals ik al eerder betoogde, was er in Amsterdam niet sprake van een getto (of twee), daarin volg ik graag Roest en Scheren (vanaf p 335); maar wel waren er dus door de bezetter aangewezen joodse wijken, waar echter gedurende die jaren ook gewoon niet-joden woonden.
bronnen :
NIOD 182 - map 34 (036 e.v.) betreft de lijst van 2 januari 1942; map 62 (014 e.v.) betreft kaartjes van de wijken; map 62 (036-057) betreft een verslag over dit onderwerp, opgesteld in april/mei 1943


images/docs/toegelaten_straten.pdflijst van voor Joden toegelaten straten


oosterparkbuurt

Oosterpark_LR_-_kopie.jpg

click op kaartje
Tussen die twee joodse buurten, de Jodenbuurt en de Transvaalbuurt in, lag de Oosterparkbuurt. Hier, in de straten tussen Amstel en Linnaeusstraat woonden bijna dertigduizend mensen, ruim tienduizend van hen was joods. Ook van de veertienhonderd 'openbare leerlingen' in deze buurt was ongeveer een derde joods.
Als je over de Singelgracht en langs de Amstelbrouwerij, door de Andreas Bonnstraat de buurt inschoot, stonden links in de Tweede Boerhaavestraat twee lagere scholen, de Boerhaaveschool en de 4e Montessorischool. In die straat op nummer 7 zat nog een school de joodse Talmud Tora school A. Verderop, voorbij het Oosterpark en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, waren nog drie scholen, de Linnaeusschool aan het eind van de Tweede Oosterparkstraat en de Vrolikschool en de Camperschool binnen het huizenblok tussen Sparrenweg en Beukenweg.
Op die Boerhaaveschool was de meerderheid van de leerlingen joods, zo'n 140 van de 240 kinderen, toch werd dit een niet-joodse school en moesten de joodse kinderen bij de herschikking verhuizen. Maandag 22 september verhuisden ze allemaal naar een van de twee nieuwe joodse scholen in het dubbele schoolgebouw aan de Sparrenweg. Dat waren de Joodsche school nr 5 en de Joodsche school nr 6, waarvoor de Vrolikschool en de Camperschool op dezelfde dag werden opgeheven.
Waarschijnlijk werd voor deze scholen gekozen omdat ze samen in een dubbelschoolgebouw zaten, weggestopt binnen een huizenblok achter Sparrenweg nr 11. De 230 niet-joodse kinderen van die twee scholen werden op hun beurt verplaatst naar de Boerhaaveschool en de Linnaeus-school. Die school was een 'dubbele school' met bijna 500 leerlingen, waarvan de 40 joodse moesten vertrekken. Uiteindelijk kwamen er ruim 500 joodse kinderen op die twee joodse scholen, zo'n honderd van hen kwam uit de Dapperbuurt en zelfs helemaal uit de Indische buurt.
De Joodse school nummer 5 kreeg Simon Gosselaar als hoofd, hij kwam van de Pieter Nieuwlandschool in Beton-dorp en Jesaija Pais werd het hoofd van nummer 6, hij kwam van de Hendrik Westerschool op het Weesperplein. Zijn school kreeg vanwege het grote aantal leerlingen, zo'n 280 bij aanvang, twee 'buitenklassen' in het schoolgebouw in de 1e van Swindenstraat 135.
Ook in de Sparrenweg werden de joodse scholen samengevoegd zodra zij in november 1942 door de gemeente waren overgedaan aan het Onderwijsbureau van de Joodsche Raad. School nr 5 en 6 trokken samen in het linkerdeel van het dubbele schoolgebouw achter de poort op nr 11, met bij elkaar slechts 161 leerlingen. Zo ontstond er in het rechter gebouwdeel ruimte voor de VGLO-school die weg moest uit de Smitstraat in de Transvaalbuurt. De lagere schooldependance in de 1e van Swindenstraat bleef gewoon overeind, met ruim 200 leerlingen in januari 1943, eigenlijk ruim voldoende voor een zelfstandige school. Deze school had anders dan die in de Transvaalbuurt en de oude Jodenbuurt een heel groot spreidingsgebied, de kinderen kwamen ook van de Oostelijke Eilanden en uit de Indische buurt, helemaal te voet, want tram of fiets dat mocht niet meer. Het onderwijsbureau nam maatregelen: door de middagpauze te verkorten en het overblijven mogelijk te maken, konden de kinderen in de winter van 42/43 ‘smiddags nog voor het donker weer thuis zijn.
Ook hier waren er al lege plekken in de drie onderwijs-teams, sinds de transporten op gang waren gekomen. De Joodsche Raad had weliswaar voor alle leerkrachten een ‘sperr’ weten te verkrijgen; maar de bezetter was volledig onberekenbaar in het opstellen van de transportlijsten. Ook bij de reisvergunningen ontstonden problemen, zodat schoolhoofd Gosselaar, die in Huizen woonde, uiteindelijk niet meer naar zijn school kon komen en het schoolhoofd Pais was die op zijn post bleef. Na de zomer van 1943 doken ze allebei onder: de scholen waren toen al gesloten. Na de razzia’s in mei en juni resteerden er zo weinig kinderen en slechts een enkele leerkracht, zodat sluiting onvermijdelijk was.
Uit de vergaderdocumenten blijkt dat Sparrenweg nr 11 na de zomervakantie van 1943, alle ‘openbare’ kinderen die er nog in ‘Groot Oost’ zijn, zal opvangen, er worden er zo’n 110 verwacht. Er wordt een onderwijzersteam samengesteld met Emanuel Bloemendal als hoofd en de juffen Esther Goedhart-Mok en Sara Mok-Levisson, ze komen van de joodse scholen nr 10, 8 en 1, die alle drie al in december waren opgeheven.
bronnen : NIOD 182 - map 121 en map 157
[aan de ‘laatste’ scholen is verderop een afzonderlijk hoofdstukje gewijd en ook de Montessorischolen en het bijzonder joods onderwijs hebben afzonderlijke hoofdstukjes]
Maurice Mol (1936) ging naar een buitenklas van Joodse school 6, in de 1e van Swindenstraat: 'In 1942 woonde ik met mijn ouders in de 2e Boerhaavestraat. Toen ik zes werd kreeg ik een Jodenster op mijn kleding en na de zomer mocht ik naar de “openbare” Joodse school. Ik moest van huis uit en terug, helemaal omlopen langs het Oosterpark, dat was verboden voor Joden. Erg lang heb ik niet op die school gezeten. Eind '42 ben als kind, los van mijn ouders ondergedoken. Ik herinner me nog wel dat er in de klas steeds meer kinderen ontbraken.' Maurice wil graag weten of er nog andere overlevenden van die school zijn


zuid

Zuid_klein.jpg

click op kaartje
In de dertiger jaren waren over de Amstel nieuwe stads-wijken gebouwd, Plan Zuid werd het genoemd met een verwijzing naar het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan van architect Berlage.
Vanuit de Transvaalbuurt in Oost kon je er komen als je langs het pasgeopende Amstelstation en via het spoorviaduct en de Berlagebrug, de Amstel over ging. Dan kwam je op de Amstellaan met op de kop de Wolkenkrabber. Daarachter tussen de Noorder- en Zuider- Amstellaan zaten de meeste openbare scholen in de Dintelstraat, de Jekerstraat en de Niersstraat, in moderne dubbele schoolgebouwen. Ook aan de noordkant van de buurt zaten nog drie scholen, op het Meerhuizenplein en Borssenburgplein ook in nieuwe schoolgebouwen.
In Plan Zuid, tussen Amstel en Boerenwetering woonden toen zo'n vijftigduizend mensen, een derde van hen was joods; het was daarmee de 3e joodse wijk van de stad. Vandaar dat de bezetter de Rivierenbuurt in 1942 aanwees als concentratiegebied, waar joden uit andere Amsterdamse buurten en vanuit het land zich gedwongen moesten vestigingen. Op die zeven openbare lagere scholen zaten tezamen zo'n achttienhonderd kinderen; ruim zevenhonderd van hen was joods; zij werden samengebracht in drie nieuw gestichte Joodsche scholen.
De leerlingensplitsing vond in deze buurt al plaats op maandag 1 september. Het dubbele schoolgebouw aan de Jekerstraat werd helemaal ontruimd; de Michiel de Klerkschool werd opgeheven en de Vondelschool verhuisde naar de Dintelstraat. Daar zaten in een dubbel schoolgebouw de Dongeschool en de Dintelschool, die werd opgeheven om dus plaats te maken voor de Vondelschool. Alle niet-joodse kinderen werden samengebracht op die twee scholen in de Dintelstraat, terwijl alle joodse kinderen werden verdeeld over de twee scholen in Jekerstraat, de Joodsche school nr 10 en de Joodsche school nr 11. Emanuel Bloemendal werd hoofd van school nr 10, hij was tot november '41 hoofd geweest in West op de Van Galenschool en juffrouw Sophia Witmondt werd hoofd van school nr 11, zij kwam van de Dongeschool.
Op het Borssenburgplein, maakte de Borssenburgschool plaats voor Joodsche school nr 12, met Jacob Muller als hoofd der school, hij kwam van de Berlageschool om de hoek op het Meerhuizenplein, waar juist de niet-joodse kinderen naar toe verhuisden.
Ook de joodse kinderen uit 'Oud Zuid' werden op school nr 12 geplaatst, ze kwamen vooral uit de Smaragdbuurt aan de overzijde van het Noorder Amstelkanaal. Van de twee scholen daar, aan het Smaragdplein werd vervolgens de Graaf Florisschool opgeheven, de andere school de Jan Lievensschool bood genoeg plaats aan de resterende 220 niet-joodse kinderen in dat buurtje.

image.jpeg

Jekerstraat nr 84 en 86


Maar nog voor de zomer van 1942 werd de school aan het van Borssenburgplein door de bezetter gevorderd; het gebouw moest worden ontruimd om de Wehrmacht onderdak te bieden. Het gemeentelijk onderwijsbureau wist zo snel geen andere oplossing dan school nr 12 onder te brengen bij de joodse school nr 10 in Jekerstraat op nr 86. Er kwam een wisselrooster, de twee scholen hadden te veel leerlingen om zomaar samengevoegd te worden, dus had de ene groep kinderen ‘smorgens les en de andere ‘smiddags, en dat wisselde per week.

Pas begin december, bij de overdracht aan de Joodsche Raad, werden de scholen 10, 11 en 12, heringedeeld in twee grote scholen, beide met zeven klassen. Maar ondertussen was de administratieafdeling van het Joods Onderwijsbureau ook in het schoolgebouw op nr 84 gehuisvest zodat de twee scholen het gebouw op nr 86 moesten delen; voor de 600 leerlingen werd daarop het wisselrooster van voor de zomer weer ingevoerd.
Maar dan gaat het hard; bij de periodieke leerlingentelling van half mei 1943, zijn er op beide scholen samen nog 300 kinderen. Twee weken later, na de grote razzia’s op 23 en 26 mei zijn die bijna allemaal verdwenen. Dan komt de grote razzia op 20 juni, waarbij vooral de Rivierenbuurt zwaar getroffen wordt. Het Onderwijsbureau heeft ondertussen ook deze twee scholen gesloten en de gebouwen terug gegeven aan de gemeente; wat nu rest, constateren zij, is de ‘organisatie van het onderwijs voor de overgebleven kinderen’, maar de leerkrachten zijn echter bijna allemaal verdwenen. Alleen schoolhoofd Bloemendal, is volgens een inventarisatie halverwege juli, beschikbaar om de overgebleven kinderen op te vangen. Dat waren er half september nog ruim twintig, die samen met alle andere ‘overgebleven kinderen’ op ‘de laatste school’ werden opgevangen[zie afzonderlijk hoofdstukje]

Over de 6e Montessorischool,in de Niersstraat schrijf ik in het hoofdstukje over de Montessorischolen.

John Blom (1930) in 2008 op www.geheugenvanplanzuid.nl:
‘De niet-joodse kinderen waren na de zomer al weer een tijdje aan hun schooljaar begonnen, voordat ook ik weer naar school mocht. Ik vond het wel leuk om vrij te zijn, terwijl veel niet-joodse vriendjes en vriendinnetjes wel al naar school moesten. Maar ook wel heel gek, want diezelfde vriendjes en vriendinnetjes kwamen steeds verder van mij af te staan. We raakten gescheiden van elkaar. In de loop van september werd ik met vele andere joodse kinderen geplaatst op de nieuwe joodse school in de Jekerstraat, eigenlijk gewoon mijn oude Michiel de Klerkschool. Maar die was nu alleen voor joodse kinderen. Ik kwam in de vierde klas bij meester Pinto, die pas een jaar getrouwd was en de trotse vader was van een mooie baby, die ik met een klein groepje klasgenoten bij hem thuis aan de Transvaalkade hebben mogen bewonderen.
Afgezien van het feit dat de Amsterdamse joodse inwoners in de periode 1941 tot mei 1942 steeds verder geïsoleerd werden , ging het allemaal nog wel. Echt heel ernstig en zeer bedreigend werd het vanaf juni 1942 toen de Zwarte Politie begon met het ophalen. De sfeer op straat werd beangstigend en de sfeer thuis erg bedrukt. Je leefde met de vraag: wanneer komen ze bij ons aanbellen ? Vanuit die sfeer kwamen we vaak s' ochtends in de klas bij elkaar. Geleidelijk aan werd onze klas kleiner ; vriendjes en vriendinnetjes verdwenen van de ene dag op de andere: eerst Sara, daarna Loekie, vervolgens Hans, dan Greetje en Bora, en vele anderen. En dit overkwam uiteraard alle klassen. Begin 1943 werden de klassen zo klein dat vier, vijf en zes werden samengevoegd. Het proces van uitdunnen ging onverminderd door, totdat ik zelf in juni 1943 aan de beurt was, maar toen was er van de hele school nog maar bar weinig over.
In die beroerde tijd was de school voor ons, kinderen, een plek waar wij ons nog veilig voelden. Een plaats waar we ons konden ontspannen en waar we nog in harmonie met elkaar, konden omgaan; ook met de volwassenen. Er ontstond een vriendschappelijke verhouding met onze meester, meester Izaak Pinto, terwijl hij toch het gezag bleef houden over ons. Het opdoen van kennis raakte op de achtergrond en ik herinner me dat we intensief bezig zijn geweest met het instuderen van een revue. We leefden op school op een eilandje van wederzijdse vriendschap en liefde voor elkaar. Op school hadden we vrijaf van de oorlog. Maar ook weer niet helemaal, want het wegvallen van een vriendje of vriendinnetje was voor ons erg verdrietig, maar dat werd herkend en erkend. Heel dramatisch voor ons allen was het als een kind van school door zijn ouders opgehaald werd, om dan samen afgevoerd te worden naar de schouwburg of verder’.

image.jpeg

Voorjaar 2018 is er aan de gevel van school 11, Jekerstraat 86, een plaquette geplaatst ter nagedachtenis aan de kinderen en leerkrachten van de joodse scholen in de Rivierenbuurt.
[met dank aan Sarah Oostenbrink]


daltonschool

Dalton_klein.jpg

click op kaartje
Aan het eind van de Noorder Amstellaan over de Boerenwetering en langs de Apollohal en de pas gebouwde Rijksverzekeringsbank, kwam je in het 'dure zuid' de Beethovenbuurt, ten zuiden van de Apollolaan.
In de waarneming van de bezetter was ook dat zeker een joodse buurt met bijna vijf duizend joden op een totaal van ruim twaalf duizend bewoners. Vreemd genoeg waren er daar maar twee scholen en beide hadden een 'modern onderwijsprofiel'.
De Daltonschool was gevestigd aan de Jan van Eyck-straat, in een vrijstaand schoolgebouw op een binnen-terrein achter de huizen met de oneven nummers. Als je de straat uitliep en de Beethovenstraat overstak kwam je in de Corellistraat, waar de 1e Montessorischool zat, ook in een speciaal voor dat type onderwijs gebouwd schoolgebouw. Tezamen hadden die twee scholen zo'n 450 leerlingen, waarvan bijna de helft joods was.
Bij de onderwijsherschikking besloot de gemeente dat het gebouw van de Daltonschool beschikbaar moest komen voor een joodse school. Dat werd de Joodsche school nr 13, met Samuel Bannet als hoofd. September 1942 werd hij opgepakt, Jacob Muller volgde hem op, die kwam van de Joodsche school aan het van Borssenburgplein.
Op maandag 22 september vond de wissel plaats. Terwijl 117 joodse leerlingen achterbleven, verhuisde de Daltonschool met haar 85 niet-joodse leerlingen naar de Corellistraat. In de Montessorischool was immers voldoende ruimte ontstaan omdat daar de 70 joodse leerlingen werden overgeplaatst naar de joodse Montessorischool aan het Willinkplein.
Van de scholen uit de andere buurten van dit stads-kwartier kwamen vervolgens nog zo'n 75 leerlingen naar deze joodse school. Zodoende kwam het leerlingen-aantal bij aanvang ruim boven de 300, maar het daalde gestaag. In december 1942 toen de school was overgenomen door het onderwijsbureau van de Joodsche Raad, telde de school nog maar zo’n 200 leerlingen. Opvallend is dat, terwijl de scholen in de Transvaalbuurt en de Rivierenbuurt als effect van de concentratie van joden in die beide buurten, ook in het tweede schooljaar goed op sterkte bleven, de school in de Jan van Eyckstraat zienderogen leger werd. Toch bleef deze school vrij ongestoord bestaan, zelfs tot na de zomer van 1943.
Het joodse onderwijsbestuur noteert in een verslag van 22 juli 1943: ' Ten aanzien van Amsterdam zijn nauwkeurige gegevens op dit ogenblik niet bekend. Het aantal leerlingen in alle takken van onderwijs bedraagt naar schatting 500 á 600, dus circa 6% van het oorspronkelijke. Het aantal leerkrachten is voldoende, alleen bij het middelbaar onderwijs zullen enige moeilijkheden rijzen. Voorlopig worden aangehouden: één school in Zuid (Jan van Eijckstraat 21) en drie scholen in oost (Tugelaweg, Sparrenweg en Kraaipanstraat). Ook de Joodse H.B.S is nog tot onze beschikking’
[NIOD 182 - map 130 doc 0140]

Bertie van Gelder (1933) vertelt in 2011:
In september 1941 gingen mijn oudere zus en ik naar de Joodse Montessorischool op het Daniël Willinkplein. Ik zat bij meester Abraham Mok in de 3e klas. Mijn zus zat twee klassen hoger. Het was een hele tippel, helemaal vanaf de Amstelveenseweg waar wij woonden, naar het Willinkplein bij de Wolkenkrabber, wel een stief uurtje heen en terug. Eerst hadden we nog een autoped met luchtbanden, die we van niet-joodse kinderen hadden gekregen; we gebruikten die om de beurt, maar al gauw mocht dat ook al niet meer van de bezetter. Op die school "verdwenen" elke dag klasgenootjes, wat we als voldongen feit aannamen.
Op die school voerde ik zó weinig uit dat mijn moeder me in september 1942 in liet schrijven bij de gewone Joodse lagere school in de Jan van Eijckstraat. De naam van mijn onderwijzer weet ik niet meer. Op die school had ik les in "ploegendienst", omdat er te veel leerlingen waren om de hele dag iedereen les te kunnen geven. De ene week ging ik van 's ochtends 8 tot 's middags 12 uur naar school en de andere week van 13 tot 17 uur. Ook weer lopen heen en weer, maar dat was veel minder ver van huis dan de Joodse Montessori op het Willinkplein.
Die school was een gewone school met klassikaal onderwijs, netjes in bankjes en doen wat de meester zegt. Streng, huiswerk (vanwege die halve dagen school), maar nog wel gym, handwerken en handenarbeid als wij geen les hadden. Het hoofd, meester Muller stond 's ochtend en 's middags bij het schoolhek om te kijken wie er allemaal kwamen. Ook hadden we wel toneel; en met Poerim 1943 kwamen Johnny en Jones een voorstelling geven. Al die tijd heb ik op de Jan van Eijckschool gezeten terwijl mijn zusje op de Montessori-school aan het Willinkplein bleef; tot 24 mei 1943. De dag daarna doken we onder.


montessori

Montessori_klein.jpg

click op kaartje


In die tijd waren er in Amsterdam zeven openbare lagere Montessorischolen en een particuliere, dat was de Amsterdamse Montessorischool in Zuid. Bij elkaar zaten op die acht scholen ruim tweeduizend kinderen en dat was ongeveer 5% van alle openbare lagere school-leerlingen in die tijd. Van die tweeduizend waren volgens de opgave door de schoolhoofden in juli '41, zo'n vier-honderd leerlingen joods; een opmerkelijk groot aantal.
Vooral op de 4e Montessorischool in de Tweede Boerhaavestraat bij het Oosterpark zaten veel joodse kinderen, ongeveer 200 van de 290 leerlingen was joods. De 1e Montessori in de Corellistraat was met ruim 70 joodse leerlingen een goede tweede. De 6e Montessori in de Niersstraat [waar Anne Frank in het schooljaar 40/41 in de 6e groep zat] en de 5e Montessori in de Herschelstraat hadden resp. zo'n zestig en vijfendertig joodse leerlingen.
In 2007 heeft de 1e Montessorischool, nog steeds gevestigd in de Corellistraat, een boekje uitgegeven over het vertrek van de joodse leerlingen in 1941, onder de titel 'In verband met de vermindering van het aantal kinderen'. In dat boekje wordt een veel groter aantal leerlingen genoemd dat de school moest verlaten. Dat betreft echter ook oud-leerlingen van de Montessori-kleuterschool (voorbereidende school nr 20) uit de jaren van voor 1941. Het aantal van plm 70 dat ik heb gevonden, betreft alleen de leerlingen van de lagere school die per september 1941 daar moesten vertrekken.[SAA 5191 map 7423 doc 3102]

Het pleit voor de zorgvuldigheid van de afdeling onderwijs van het Amsterdamse stadhuis, dat aan deze vierhonderd Montessori-leerlingen speciale aandacht werd gegeven. Dat was immers niet eenvoudig, bij het gewone joodse onderwijs was er al een tekort aan joodse leerkrachten, zo bleek bij de voorbereidingen voor de herschikking. Voor de negen klassen die gevormd moesten worden om die vierhonderd Montessori-kinderen te kunnen plaatsen was er helemaal een groot tekort aan leidsters en leiders [zo heetten toen de Montessori juffen en meesters]. De eerste inventarisatie leverde slechts vier gekwalificeerde Montessori-leerkrachten op; gelukkig was het voormalige hoofd van de (particuliere) Amsterdamse Montessori-school, mevrouw Rosalie Joosten-Chotzen beschikbaar om hoofd te worden.

Een ander probleem was uiteraard de sterke spreiding van de joodse Montessori-leerlingen over de stad; de acht Montessorischolen zaten in Zuid, West en Oost. Alle kinderen onderbrengen in één gebouw zou ondoenlijk zijn, daarom werd gekozen voor een school op drie locaties, zodat de afstanden voor de kinderen niet al te groot waren.

De 4e Montessori in de Tweede Boerhaavestraat werd omgevormd tot Joodsche Montessorischool met buitenklassen (dependances) in de Smitstraat in de Transvaalbuurt en aan het Willinkplein (tegenwoordig Victorieplein) in het hart van Plan Zuid.
Er werden negen joodse Montessori-klassen gevormd [zo'n klas bestond altijd uit meerdere leerjaren]. Vanzelfsprekend bleven de kinderen van de 4e gewoon in een van de vier klassen in hun eigen gebouw in de Boerhaavestraat en gingen de kinderen van de 5e Montessori in de Watergraafsmeer naar de twee buitenklassen, in het gebouw van de voormalige Transvaalschool op het binnenterrein achter Smitstraat nr 15. Alle andere kinderen, van de Montessorischolen in Zuid en West konden terecht in de drie buitenklassen in het schoolgebouw aan het Willinkplein; de kleuterschool die daar zat werd verplaatst naar het scholencomplex aan de Dongestraat.
Bij aanvang, op 22 september waren de drie vestigingen organisatorisch één school, met Rosalie Joosten-Chotzen als hoofd, maar al snel werd de school gesplitst en werd mejuffrouw Elisabeth Wessel (afkomstig van de ULO) hoofd van de Boerhaave-vestiging. De twee groepen in de Smitstraat bleven onderdeel van de school aan het Willinkplein, totdat ze na de zomer van 1942 werden opgeheven.

Voor de niet-joodse kinderen van de 4e Montessori-school werd verderop in de Tweede Boerhaavestraat op nr 22, de gewone 4e Montesssorischool voortgezet, met zo'n 80 leerlingen.
Stigter noemt in 'De bezette stad' op pag. 222 ten onrechte het adres Niersstraat 41 voor 'drie buitenklassen van de joodse lagere Montessorischool aan de Tweede Boerhaavestraat 82 in 1941' Oorspronkelijk was het de bedoeling 'buitenklassen' te vestigen in het gebouw van de 6e Montessorischool in de Niersstraat. Dat was echter de helft van een dubbelschoolgebouw met een 'gewone' kleuterschool als buren en zo'n combinatie van arische en niet-arische kinderen onder één dak, werd door de bezetter niet toegestaan. Dus werd daar van af gezien en het schoolgebouw aan het Willinkplein (nu Victorieplein) ingericht.
Maar niet iedereen was daar het mee eens, zo schrijft een meneer W. Brink, die daar om de hoek woonde regelrecht aan de Secretaris-generaal op het Onderwijs-departement in den Haag: ‘Nu doet zich het merkwaardige feit voor, dat één der mooiste kleuterscholen, staande Daniël Willinkplein, aangewezen is voor Joodsche Kinderen. Daar het toch zeer zeker niet in de bedoeling ligt Arische Kinderen bij Joodsche Kinderen ten achter te stellen, verzoek ik U beleefd dit geval te willen onderzoeken en alsnog maatregelen te nemen deze onjuiste handelwijze te herzien’

image.jpeg

de school aan het Willinkplein
Ook bij het Montessori-onderwijs sloegen de bezuinigingen toe, zodra de scholen in het najaar van 1942 overgedragen waren aan de Joodsche Raad. De dependance in de Smitstraat werd gesloten, dat leverde een besparing van zo'n 2.000 gulden sjaars op aan beheersvergoeding. De 'Transvaalschool-'leerlingen, want zo werd die school nog steeds genoemd, oa uit de Watergraafsmeer moesten vanaf toen helemaal door lopen naar de Tweede Boerhaavestraat.
Eind mei 1943 vonden in Amsterdam verschillende grote razzia's plaats, waarbij op 23 mei zo'n 8 duizend mensen en 26 mei nog eens ruim 3 duizend werden afgevoerd. Daar zat een aantal joodse leerkrachten bij, waardoor het joodse onderwijs in Amsterdam volledig ontwricht raakte. Het onderwijsbureau sloot daarop alle joodse scholen tot het eind van de maand. De scholen in de binnenstad bleven ook nadien gesloten terwijl in Oost en Zuid leerkrachten, leerlingen en de gebouwen werden heringedeeld.
De Montessorischool-leerlingen verhuisden toen samen met de twee overgebleven leerkrachten (Rosalie Joosten-Chotzen en Abraham Mok) van het Willinkplein en de 2e Boerhaaavestraat, naar het schoolgebouw Jekerstraat, nr 86. Daar kregen ze onderdak bij de reeds gecombineerde joodse scholen 10 en 11. Dat alles heeft slechts een paar weken geduurd want na de laatste grote razzia's, 20, en 22/23 juni ging de Montessorischool definitief dicht, gelijk met de andere twee Jekerstraat-scholen. De paar leerkrachten die op die drie scholen tezamen nog aanwezig waren, werd gevraagd hun schoolsleutel in te leveren op het onderwijsbureau aan de Tulpstraat.
In de zomerperiode inventariseerde het onderwijsbureau wie er nog aanwezig was aan leerkrachten en leerlingen. Waarop vervolgens aan de Joubertstraat in de Transvaalbuurt een verzamelschool werd geopend; ook de laatste tien Montessori-kinderen konden daar terecht. [zie verderop 'de laatste school']

Henny Waas (1933) vertelt in 2007:
‘Mijn vader was heel vrijdenkend en modern en omdat hij wilde dat ik naar een Montessorischool zou gaan, verhuisden we in 1938 naar de Linnaeusparkweg. Eerst ging ik op de Montessori-kleuterschool en daarna naar de lagere Montessori, in de Herschelstraat.
Het was denk ik in 1941 dat ik bij het schoolhoofd, mevrouw Boerema werd geroepen, die mij toen vroeg hoeveel Joodse grootouders ik had. Omdat mijn beide grootvaders al gestorven waren voor mijn geboorte, antwoordde ik naar eer en geweten, twee. Het heeft niet mogen baten, kennelijk was hun informatie completer dan mijn ongewild leugentje wilde doen geloven. Na de zomer moesten we de Montessorischool verlaten en werden we naar de Smitstraat verwezen, waar een Joodse Montessorischool was. Mijn vriendinnetje Ineke, haar zusje Rita en ik waren de enigen die daar naar toe gingen. Mijn vader regelde zijn werk zodanig, dat hij ons drieën ‘smorgens met de fiets aan de hand, naar school bracht. We bleven over en 'smiddags mochten we alleen naar huis komen. Verder uit onze klas waren er geen kinderen die naar de Smitstraat gingen. Er was slechts een meisje in de klas dat met de verandering van school verdwenen was.
Van de andere leerlingen die uit de Meer kwamen hebben we onderweg weinig gemerkt, ook omdat we de boodschap hadden vanuit school direct naar huis te komen. Wel zag je groepjes kinderen lopen, maar wij hadden daar geen contact mee. Die groepjes zag je tot aan het begin van de Middenweg en dan losten ze zich op. Het was opvallend dat het bijna allemaal jongens waren.
Het was nog niet zo erg, totdat we na een klein jaar het bericht kregen dat we naar de school in de 2e Boerhaavestraat moesten. En toen begon de ellende. De razzia's begonnen. Afstanden lopen was geen probleem, maar we moesten langs de Tugelaweg en elke dag weer zag je leegstaande huizen, waarvan de bewoners weggehaald waren en direct daarna werden de ruiten ingegooid, de gordijnen wapperden in de wind en een deel van de bezittingen waren er al uitgehaald en de rest gestolen. Ook overdag waren er soms razzia's en je had geleerd op een verre afstand te blijven, toch kon je de gehate vrachtwagens zien waar de mensen ingeduwd werden. Een verschrikkelijk gezicht!
Op school was het een treurige toestand, elke nieuwe dag was het: Davy is weggehaald, Rozetje is weggehaald en met de dag werden de klassen kleiner. We werden er helemaal naar van.
Mijn vader had een Sperr, vandaar dat ik nog steeds in Amsterdam was, maar in mei 1943 was het te gevaarlijk geworden; hij vond het tijd om maatregelen te nemen en ik moest verdwijnen. Ook oom Maan dook na dat schooljaar onder, want op school waren er nog maar enkele kinderen, waaronder mijn vriendinnetje Ineke en haar zusje, met de fatale gevolgen van dien`
[Oom Maan was Emanuel Porcelijn, onderwijzer in Laren en daarna aan de Joodse Montessorischool in de 2e Boerhaave)

notitie DE ZESDE in de Niersstraat

notitie
click op plaatje


De 6e Montessorischool, de enige Montessorischool in de Rivierenbuurt, gevestigd in de Niersstraat, raakte zevenentachtig leerlingen kwijt. [op de plaquette in de hal is sprake van 158 kinderen, dat is van de toenmalige kleuterschool en lagere school tezamen; toentertijd twee zelfstandige scholen]
Rob van Schaik (1929): 'Ik herinner me Anne Frank niet, anderen moesten me er op wijzen dat zij een tijdje bij me in de klas heeft gezeten .
Ik behoor tot het uitstervende soort van voormalige leerlingen van de 6e die de school niet direct associëren met Anne. Voor mij zijn de andere joodse leerlingen uit mijn klas even belangrijk; in de zesde alleen al waren er van de tweeëntwintig leerlingen, slechts twee niet joods, de anderen moesten allemaal vertrekken toen het bericht kwam van het stadhuis, met alle namen van de joodse leerlingen.'

Op mevrouw Kuperus, het hoofd der school rustte de taak de joodse kinderen te vertellen dat ze niet meer welkom waren: �Ik herinner me dat we in de gang liepen en dat ik stuk voor stuk van de kinderen afscheid heb genomen.�

[compilatie van teksten uit het jubileumboekje van de 6e Montessorischool - 2008. Met dank aan Bas Moll � directeur van de school en de mensen die in de tekst voorkomen]

A


west

West_klein.jpg

click op kaartje
Buiten de 'joodse buurten' woonden uiteraard ook wel joodse gezinnen; met vooral in West nog wel zo'n honderd joodse 'openbare' kinderen, volgens de opgave van juli '41. De gemeente opende voor deze zeer verspreid wonende kinderen, één school, in de Staatsliedenbuurt, aan de Cliffordstraat op nummer 36, in een schoolgebouw dat niet meer in gebruik was. Het lag nogal excentrisch ten opzichte van de andere westelijke buurten van de stad.
Eind september 1941 toen die Joodsche school nr 14 open ging, kwamen er er slechts 56 kinderen opdagen. De afdeling Onderwijs was waarschijnlijk uitgegaan van een grotere opkomst, er waren drie klassen gevormd met twee leerkrachten plus het hoofd Mozes Goubitz, hij kwam van de Corantijnschool bij het Surinameplein.
Gelet op de enorme afstanden die sommige kinderen dagelijks te voet zouden moeten afleggen, is het waarschijnlijk dat veel ouders hun kinderen vanaf september 1941 gewoon thuis hebben gehouden. Er was dan wel leerplicht, ook voor de joodse kinderen maar het toezicht daarop faalde.
Abel Herzberg in zijn Kroniek der Jodenvervolging (p242): 'Soms moest een kind een uur of langer lopen van huis naar school. Tram en fiets waren immers verboden. Soms haalde een handkar van de Joodse Raad de zware schooltassen langs de huizen op.
Bij de overdracht aan het Onderwijsbureau van de Joodsche Raad in december 1942 ontkwam uiteraard dit kleine schooltje niet aan de bezuinigingsreorganisatie. Er waren toen nog maar 25 leerlingen en daar waren geen 3 onderwijzers voor nodig; het werd een eenklassige schooltje, dat ondanks pogingen elders onderdak te vinden, gevestigd bleef in het schoolgebouw aan de Cliffordstraat; waarbij de rest van het gebouw afgesloten werd. Dat duurde tot eind mei 1943; ook West werd door de bezetter niet ontzien bij de grote razzia’s, zo dat er in de laatste week van mei bijna geen kinderen meer kwamen opdagen. Het onderwijsbestuur sloot op 31 mei ook deze school; schoolhoofd Mozes Goubitz was toen al opgevolgd door Gerrit van Praag en die dook in die dagen subiet onder.
Meester Jakob Druijf, die in West woonde en zonder werk zat toen school nr 1 aan de Oude Schans was opgeheven, nam het handjevol kinderen dat er nog was onder zijn hoede, bij hem thuis in de Jan van Galenstraat.
Zijn naam en zijn klasje met 10 leerlingen wordt nog vermeld in het laatste verslag van het bestuur van het joodse onderwijs, van 23 augustus 1943. [NIOD 182 – 108]


image.jpeg

Ook school nr 14 heeft,
sinds 15 juni 2018 een herinneringsbord
aan de gevel

(met dank aan Mariette Wildeboer)


noord

Noord_klein.jpg

click op kaartje
Boven het IJ, in Amsterdam Noord woonden heel weinig joden, om precies te zijn 625 op een totale bevolking van bijna 54.000. De joodse schoolkinderen, er waren 28 geteld, zaten verspreid op 13 scholen voornamelijk in de westelijke wijken van dit stadsdeel. Op die scholen mochten ze dus na de zomervakantie 1941 niet meer terugkomen, maar om ze elke dag het IJ over te laten steken om een van de Joodse scholen in de stad te bezoeken, dat was zelfs de bezetter te gortig. Dus kwam er een joodse school in Noord; één klasje, onder leiding van juf de Haas.
Geziena de Haas kwam van het schooltje op Schellingwoude, helemaal aan het eind van de dijk, bij de Oranjesluizen. Daar had ze in november 1940 moeten vertrekken omdat joodse leerkrachten niet meer les mochten geven aan niet-joodse kinderen. Zij was een van de 133 joodse leerkrachten die toen bij de gemeente Amsterdam in dienst waren en vanwege hun joods-zijn ontslagen werden.
Bij aanvang zaten er 25 joodse leerlingen op deze Joodsche school nr 15, verdeeld over alle leerjaren. Ze zaten allemaal in één klas, bij juf de Haas op de bovenverdieping van de ene helft van het dubbele schoolgebouw aan de Floraweg, de Campanulaschool, die juist aan het eind van het schooljaar 40/41 was gesloten. In de andere helft zat de Floraschool, een nogal grote school met bijna 300 leerlingen.

image.jpeg

Geziena de Haas had een jongere zus, Diena, die nog op de Kweekschool zat; in januari 1942 werd zij benoemd als ‘kwekeling B’ en kon ze de kleintjes apart nemen. Er was ook een gymnastiekonderwijzer, Nathan Roeg, maar die dook al snel onder. Ook Geziena en zusje Diena doken onder, in het najaar van 1942. Tegen de wintervakantie van 1942 waren er nog maar 16 kinderen, maar niemand die ze les kon geven.
Net zoals de andere pas opgerichte joodse scholen werd het schooltje in Noord in opdracht van de bezetter door de gemeente overgedragen aan de Joodsche Raad. De feitelijke overdracht werd een paar keer uitgesteld, maar uiteindelijk is het 3 december 1942 een feit. Toen bleek dat de gemeente een vergoeding van 1000 gulden per jaar bedong voor het gebruik van de lokalen van de Campanulaschool. Dat vond de Joodsche Raad wel erg veel voor het instandhouden van dit kleine schooltje. Naarstig werd gezocht naar een oplossing, die werd gevonden in Asterdorp op Buiksloterham.

ASTERDORP
Voor 1940 woonden daar ‘asocialen' die in hun woongedrag opgevoed moesten worden, nu zaten er joodse gezinnen die als gevolg van de concentratiemaatregelen, naar Amsterdam waren gestuurd. Vanaf maart 1942 werden joden overal in het land verplicht naar Amsterdam te verhuizen. Vanzelfsprekend dat in de door de bezetter aangewezen ‘joodse wijken’ een nijpend huisvestingsprobleem ontstond, onder andere voor de Duitse joden, die voor 1940 naar Nederland waren uitgeweken en opgevangen in Bussum, Hilversum en den Haag; die moesten nu naar Amsterdam. Bij gebrek aan opvang bij familie of bekenden in Amsterdam, werd deze groep als eerste doorgeplaatst in Asterdorp. Dat gebeurde vanaf juli 1942; het betrof zo’n 170 joden oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, Oostenrijk en Polen. Later, vanaf najaar 1942 kwamen er ook Nederlands joodse gezinnen bij, uit den Haag en ook uit het Gooi. In totaal hebben er zo’n 300 mensen gewoond in de 132 woningen die tezamen Asterdorp vormde.

image.jpeg

Na de wintervakantie van 1942 verhuisde de Joodsche school nr 15 van de Floraweg, naar het adres Blauwe Distelweg 94, de bovenverdieping van het poortgebouw van Asterdorp. Geziena en Diena de Haas waren toen al ondergedoken. Het onderwijsbureau van de Joodsche Raad vond in Asterdorp een geschikte vervanger in de persoon van Henri Alter, hij kwam uit den Haag, moest zich vestigen in Asterdorp en raakte zodoende betrokken bij het reilen en zeilen van dit kleine schooltje. Hij was geen onderwijzer, werd dan ook niet benoemd en ook niet betaald, maar hij had wel die laatste paar maanden de zorg voor het kleine groepje leerlingen; in januari 1943 waren dat er toch nog 22.
De inspecteur voor het Joodsche Algemeen Vormend onderwijs, de heer A. Bartels bezocht nog in het voorjaar van 1943, de school in Amsterdam Noord. In zijn verslag schrijft hij ‘De school telt 14 leerlingen, verdeeld over de klassen 2,3,4,5 en 6. Het hoofd doet veel om het uiterlijk van de school goed te verzorgen. Hij bezoekt ook de gezinnen waaruit de leerlingen komen’
Net als de andere joodse scholen in de stad, liep ook dit schooltje langzaam leeg; de twee grote razzia’s eind mei 1943 troffen ook de joden in Noord, daarna stond het Poortgebouw in Asterdorp leeg.

De namen van de meeste van de leerlingen zijn bekend, door het simpele feit dat er ‘klompenbriefjes’ in map 182/153 bij het NIOD zitten. Briefjes van de Gemeentelijke Dienst voor Kinderkleding en -voeding , verstrekt door de school. Daarmee kon je naar de ‘bedeling’ in de van Reigersbergerstraat, voor klompen, een jurkje, een broek, een jas; daar waren joden dus niet van uitgesloten, zelfs niet begin 1943 toen de gemeente geen bemoeienis meer mocht hebben met het joodse onderwijs.
Zo’n ‘klompenbriefje’ mocht alleen afgegeven worden als schoolverzuim dreigde vanwege erbarmelijke kleding of schoeisel.
De kinderen de Lange kregen zulke briefjes, zes kinderen : Abraham, Naatje, Judith, Dora, Reina, Samuel, uit een gezin van vijftien. Ze woonden in de Distelvoorstraat, op nummer 26, in zo’n klein huisje, dat tegenwoordig net groot genoeg is voor een ‘single starter’. Vader Levie is de enige die terug is gekomen; hij beschreef ‘het verhaal van mijn leven (heruitgave van Oorschot, 2011).
Uit Tuindorp Oostzaan kwam ook kinderen naar de joodse school, zoals de kinderen Arnold, Ronald en Ellen Israel en Carla en Hendrika Gobitz. Ze moesten vanuit Tuindorp om het Zijkanaal heen, helemaal de lange dijk af. In het begin lukte het ze nog om naar school te komen. Ze hadden van het onderwijsbureau een buskaart gekregen, een ‘ochtendkaart’ en een ‘middagkaart’. Tussen de middag bleven ze dan op school, dat was toen heel ongebruikelijk. Later had juf de Haas de pauzetijd zelfs aangepast, zodat ze nog voor het donker thuis konden zijn.
Maar uiteindelijk, toen joden niet meer met de bus mochten en ook geen fietsen meer mochten bezitten werd dat door de afstand van wel een uurtje lopen zo goed als onmogelijk. Toen werd er een ‘huisonderwijzeres’ in het Tuindorp gevonden, weliswaar een ‘niet-bevoegde’, maar tegen die tijd waren de Tuindorpkinderen al ondergedoken.
kleuterklasje in Noord
Misschien wel het wonderlijkste in de geschiedenis van de joodse school in Amsterdam Noord, is dat er plotseling, voorjaar 1943 een kleuterklasje werd gesticht.Mevrouw Hendrina Blok-Frank (1915-1943) had daartoe het initiatief genomen. Zij was frobeljuf en vanuit Den Haag in Asterdorp terecht gekomen. Ook Susanna Koster (1915-1943), die in Disteldorp woonde en godsdienst-onderwijzeres was, werd erbij betrokken. Op verzoek van het Onderwijsbureau werd voor dit kleutergroepje in Asterdorp een benedenwoning aan de Blauwe Distelweg, nr 92 beschikbaar gesteld, dat was begin mei 1943.
Ik denk dat dit kleuterklasje samenhing met de plotselinge toename van kinderrijke gezinnen in Asterdorp, veroorzaakt door de laatste golf gedwongen verhuizingen uit het land. In de periode april-mei 1943 werden er tussen de twee en de twaalf kleuters aangemeld, maar eind mei 1943 was Asterdorp zo goed als ‘leeg’; het kleuterklasje heeft dus maar heel kort gefunctioneerd.
bronnen : NIOD 182 – mappen 102, 108, 120, 133, 172, 272 en vooral map 153 Op veel van de documenten die ik in deze map heb aangetroffen over de joods school in Noord, staat in potlood een paraaf of bijv ‘opgezonden’ en een datum – die paraaf is een a, van Alter. Aannemelijk is dat deze map regelrecht afkomstig is van die school nr 15 (en dus niet van het bureau van de Raad)

notitie ASTERDORP

notitie
deze foto van Asterdorp is uit 1948 - het dorpje ligt er onveranderd midden op het bedrijventerein Buiksloterham, slechts met een brug over het Buiksloterkanaal verbonden met de 'gewone' wereld.

Asterdorp was in de jaren twintig gesticht als 'woonschool' voor gezinnen die niet voldeden aan de woonnormen die de toenmalige woningcorporaties hun huurders oplegden. Het dorpje met verschrikkelijk kleine huisjes, gelegen op Buiksloterham in Amsterdam Noord, stond begin jaren '40 al een aantal jaren leeg. Dat kwam goed van pas toen de bezetter de concentratie-maatregelen uitvaardigde. Vanaf maart 1942 werden joden overal in het land verplicht naar Amsterdam te verhuizen. Vanzelfsprekend dat in de door de bezetter aangewezen 'joodse wijken' een nijpend huisvestingsprobleem ontstond. Joden van uit de 'provincie' die familie hadden in de stad, werden verplicht daar bij in te trekken. Andere, minder gelukkige gezinnen kregen huizen toebedeeld of werden tot inwoning verplicht uitsluitend in de drie 'joodse wijken' die de bezetter had bedacht. Maar dan nog bleef en er een nijpend huisvestingsprobleem, onder andere voor de Duitse joden, die voor 1940 naar Nederland waren uitgeweken en opgevangen waren in Bussum, Hilversum en den Haag; die moesten nu naar Amsterdam en bij gebrek aan opvang, werd deze groep als eerste doorgeplaatst in Asterdorp. Dat gebeurde vanaf juli 1942; het betrof zo'n 170 joden oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, Oostenrijk en Polen.
Later, vanaf najaar 1942 kwamen er ook Nederlands joodse gezinnen bij, uit den Haag en ook uit het Gooi. In totaal hebben er zo'n 300 mensen gewoond in de 132 woningen die het dorpje vormde.
Dat alles speelde zich af vanaf juli 1942 tot ongeveer halverwege juni 1943. Toen werd Asterdorp leeggehaald, men ging op transport of werd opnieuw geconcentreerd in het laatste concentratiegebied dat in Amsterdam overbleef, de Transvaalbuurt. Ook de nog resterende joodse inwoners elders in Noord moesten verhuizen naar de Transvaalbuurt, als ze al niet naar Westerbork of verder waren afgevoerd.

zie ook Community Joods Monument, het verhaal van Ed van Rijswijk
zie ook Merijn Oudenampsen 'Asterdorp: heropvoedingskamp voor 'ontoelaatbaren'' gepubliceerd in Justitiële Verkenningen 2010/5
en zie ook 'het vergeten getto' de documentaire van Saskia van den Heuvel die in september 2016 uitkwam.
en zie ook 'Asterdorp een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering' van Stephan Steinmetz, dat in februari 2016 bij AtlasContact is verschenen.
A[i]


bijzondere scholen

Bijzondere_scholen_LR_-_kopie.jpg

click op kaartje
Naast de door de gemeente opgerichte joodse lagere scholen, waren er voordien al vier scholen met een joodse signatuur. Die vielen niet onder het gezag van de gemeente, maar waren zelfstandig en hadden bestuurlijk een relatie met joodskerkelijke groeperingen.

image.jpeg

Het gebouw van de Palacheschool aan de Lepelkruisstraat in de Weesperbuurt

De Nederlands Israëlische Schoolvereniging Kennis en Godsvrucht beheerde twee lagere scholen :
de Palacheschool in de Lepelkruisstraat op nr 4 in de Jodenbuurt, daar was Nathan Cohen (1905) het Hoofd der School en de Herman Elteschool. Dat was de oudste joodse school, opgericht in 1874, eerder gevestigd in de Plantage en aan de Nieuwe Achtergracht, maar in 1936 verhuisd naar een gemeentelijk schoolgebouw aan de van Ostadestraat, op nr 203 in Oud Zuid. Daar was Elias Stibbe (1895) in die jaren Hoofd der School.
De Palache en de Herman Elte hadden in mei 1941 samen zo'n 570 leerlingen.
De vereniging K&G beheerde ook een fröbelschool aan de Nieuwe Keizersgracht en de Joodsche ULO aan de Reguliersgracht.

image.jpeg

Daarnaast was er de onderwijsstichting Talmud Tora gelieerd aan de Portugees-Israëlitische gemeente met ook twee lagere scholen, de Talmud Tora A en de Talmud Tora B.
School A zat in de Tweede Boerhaavestraat op nr 7 in een speciaal voor deze school in 1924 gebouwd schoolgebouw, met Victor de Vries (1899) als Hoofd der School. School B was daar een afsplitsing van en sinds 1935 gevestigd in de Transvaalbuurt, in het nieuwe dubbele schoolgebouw in de Kraaipanstraat naast de openbare Louis Bothaschool; hier was Salomon Vuisje (1905) Hoofd der School,
De twee Talmud Tora scholen hadden mei 1941 tezamen zo'n 450 leerlingen.
Deze vier joodse scholen moeten niet verward worden met de joodse namiddagschooltjes, die georganiseerd door een van de synagogen, zich buitenschools bezig hielden met het onderricht in Hebreeuws en het Oude Testament. Sommige van die namiddagschooltjes waren bovendien nogal ‘zionistisch’, dwz gericht op de voorbereiding op de emigratie naar Palestina. Er waren er een tiental oa in Noord en in de Watergraafsmeer, maar uiteraard ook in de Pijp, in de Rivierenbuurt, in de Transvaalbuurt en meerdere in de Oude Jodenbuurt.
Tezamen hadden deze vier bijzondere scholen in het schooljaar 40/41 ruim duizend leerlingen en dat was een kleine 20% van de 5.200 joodse leerlingen in het Amsterdamse lager onderwijs. Vanaf september 1941, toen de scheiding in het onderwijs door de bezetter opgelegd werd, steeg dat aantal snel naar ruim 25% van het totaal aan ‘vol-joodse’ lagere school kinderen. Een opmerkelijke toename die lijkt me, werd beïnvloed door de anti-joodse maatregelen van de bezetter. Opvallend daarbij is dat de toename van leerlingen vooral plaats-greep in de Talmud Tora in de Kraaipanstraat (+70) en bij de Elteschool in de Pijp (+60).
[in mijn artikel ‘de ontjoodsing’ zal ik tzt ingaan op het verschijnsel van de ‘verjoodsing’ binnen het onderwijs]
Anders dan de openbare scholen waren deze joodse bijzondere scholen geen buurtscholen, de leerlingen kwamen overal vandaan. Weliswaar lagen de scholen goed gespreid in de joodse buurten, maar er was er geen in de Oude Jodenbuurt. De Herman Elteschool lag bovendien nogal excentrisch, in de Pijp; het was zowel van uit de joodse buurten in Oost via de Ceintuurbaan, als vanuit Plan Zuid over de van Woustraat, een hele tippel om op die school te komen.
Najaar 1941 werden alle joodse stichtingen en verenigingen ontbonden en de vermogens door de bezetter geconfisqueerd, maar schoolvereniging Kennis en Godsvrucht als ook onderwijsstichting Talmud Tora werden (nog) ontzien. De bedoeling van de bezetter was deze scholen net als de openbare joodse scholen, over te dragen aan een 'joodsche raad', maar dat liet op zich wachten tot november '42. Toen kregen de hoofden van deze bijzondere scholen bericht dat ze onder het bestuur voor het Joodse Onderwijs in Nederland vielen en dat gelet op de bijzondere positie die het Joods Bijzonder Onderwijs innam, het beheer was opgedragen aan 'het schoolbestuur voor het Joods Bijzonder Onderwijs'. Dat bestuur zonder enig juridisch kader, werd gevormd door vertegenwoordigers van de voormalige joodse schoolbesturen en de joodse kerkgenootschappen. De joodsreligieuze signatuur van deze bijzondere scholen werd zodoende weliswaar beschermd, maar het was het Onderwijsbureau van de Joodsche Raad dat feitelijk ook deze scholen beheerde.


image.jpeg

Op de plaats waar het weeshuis Megadle Jethomiem stond, is nu in het plaveisel voor het Muziektheater aan de Amstel, een markering aangebracht
Naast deze vier lagere scholen was er ook nog de 'gestichtschool' van het jongensweeshuis Megadle Jethomiem, aan de Amstel bij het Waterlooplein Er zaten wel honderd kinderen, jongens en meisjes in dit joodse weeshuis, de helft daarvan in de lagere schoolleeftijd. Maart 1943 werden alle kinderen door de bezetter op transport gezet naar Sobibor.

Zolang de zelfstandige schoolbesturen door de bezetter werden gehandhaafd, dwz tot najaar 1942, behielden de scholen en ook de weeshuisschool de financiering zoals die voordien, dwz voor 1940 gebruikelijk was. Rijk en gemeente betaalden resp. 70 en 30% van de schoolbegroting. Vanaf de officiële overdracht per november 1942 aan de Joodsche Raad maakte deze wijze van subsidiëring plaats voor een bedrag per joodse leerling, dat door het departement in opdracht van de bezetter aan de Joodsche Raad werd verstrekt. Uitsluitend de vol-joodse leerlingen zoals die geregistreerd stonden in het bevolkingsregister, telden mee. Het bedrag was beduidend lager dan voorheen door Rijk en gemeente werd uitgekeerd, dientengevolge ging het Onderwijsbureau van de Joodsche Raad ook bezuinigen binnen het bijzonder onderwijs. Om te beginnen werden de ouders van niet-vol-joodse leerlingen (de Joodsche Raad sprak van ‘kinderen zonder ster’) aangezegd dat hun kinderen niet langer op de school van hun keuze kon blijven.
Vervolgens werd de weeshuisschool opgeheven en de plm. 55 lagere school leerlingen geplaatst op de Talmud Tora in de Boerhaavestraat, ook hun hoofdonderwijzer Mozes de Bruin (1889) verhuisde mee. Vervolgens werden per 8 december 1942 de klassen van deze vier scholen opnieuw ingedeeld, er waren namelijk nogal wat kleine klassen, die door een nauwkeurige manoeuvre werden gehergroepeerd onder het toeziend oog van het nieuwe schoolbestuur. De onderwijsteams konden vervolgens worden verkleind van in totaal 29 naar 24 leerkrachten, wat dus een aanzienlijke besparing opleverde. [meer hierover en verder gedetailleerd tzt in mijn artikel ‘de ontjoodsing'].

372_elteschool_3e_klas_1942.jpg

Leerlingen van 3e klas van de Herman Elteschool, zomer 1942 met juf Henriette van Pels
In de maanden die volgden kregen ook deze scholen het zwaar te verduren; bij de opeenvolgende razzia’s eind mei en in juni verdween het merendeel van de schoolbevolking, leerlingen en leerkrachten. Toch bleef een van de vier scholen overeind, zelfs na de zomer van 1943 waren er kinderen en onderwijzers aanwezig in de Talmud Tora in de Kraaipanstraat. In een van de laatste verslagen (23 augustus 1943) van het Joodse Onderwijsbureau staat ‘en daarnaast is er de school in de Kraaipan met 94 ll (1e 12; 2e 16; 3e 16; 4e 17; 5e 21 en 6e 12) met Engelander-Polak, J. Bolle-Polak en S Vuisje als hoofd’.
Maar ook voor deze school viel het doek; de allerlaatste leerlingen vonden onderdak op ‘de laatste school’ in de Jouberstraat.


wilhelmina catherina

wc_school.jpg

Naast het religieus verankerde bijzonder onderwijs, had je ook toen al, bijzondere scholen op neutrale grondslag, vaak opgericht door bevlogen onderwijsvernieuwers in de 19e eeuw. Sinds de onderwijswet van 1920 werden deze scholen ook door de overheid bekostigd, mits ze onder het beheer stonden van een schoolvereniging of onderwijs-stichting. Zo ook de Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en Onderwijs, opgericht door de theosofen Willem Barend Fricke en mevrouw Piet Meuleman, die voor ogen hadden dat opvoeding en onderwijs mensen moest vormen tot vrije denkers. In 1923 vestigde de school zich onder de naam Wilhelmina Catherina School aan de Weteringschans in een door architect de Bazel, speciaal voor de vereniging gebouwde school.
De Wilhelmina Catherinaschool was dus wat we tegenwoordig een 'particuliere school' noemen, waar een behoorlijk bedrag aan schoolgeld moest worden betaald.
In 1941 zaten er ongeveer 175 kinderen op de school. waarvan volgens de opgave in augustus '41, 78 joods waren. De door de bezetter uitgevaardigde maatregel dat de joodse kinderen verwijderd moesten worden, bracht het bestuur van de Vereniging in grote moeilijkheden, de school zou in een klap onder de stichtingsnorm van 125 leerlingen zakken en zo haar rijkssubsidie kwijtraken. Men dacht het te kunnen redden door de joodsche leerlingen in een afzonderlijke afdeling onder te brengen, in een bijgebouw aan de achterkant van de school. De doorgang vanuit het hoofdgebouw werd op beide verdiepingen dichtgemetseld en zo ontstond er een afzonderlijke joodsche sectie van de school, met een eigen voordeur aan de Falckstraat. De'Joodsche afdeling van de Wilhelmina Catherina school'. Formeel gaf dat grote problemen, de bezetter accepteerde die constructie niet en de vereniging dreigde haar rijksbijdrage te verliezen. Het bestuur deed daarop een beroep op Secretaris-generaal Van Dam van het onderwijsdepartement in den Haag; de oplossing werd gevonden door een afzonderlijk (joods) schoolhoofd te benoemen, dat werd mevrouw Bosman-Boom. Zodoende kon het schooltje het predicaat van zelfstandigheid krijgen – en in aanmerking komen voor subsidie zoals zoveel van die nieuwe joodse schooltjes die onder de wettelijke stichtingsnorm zaten. Bij de overdracht in najaar 1942, van het joodse bijzondere onderwijs aan de Joodsche Raad werd ook de ‘Joodsche afdeeling van de Wilhelmina Catherinaschool’ meegenomen. Er is dan nog even onduidelijkheid of deze leerlingen ‘bekostigd’ zullen worden uit het Rijkssubsidie voor de Joodse scholen, maar later blijkt dat de 78 leerlingen (volgens opgave op 2 september 1942) weldegelijk worden meegeteld.
In het Joodsch Weekblad stond in oktober '41 een oproep voor 'een HOOFD en LEERKRACHTEN voor de JOODSE AFDELING der Vereniging voor Onderwijs en Opvoeding'. Het schijnt dat mevrouw H. Bosman-Boom naar aanleiding van deze advertentie Hoofd van de Afdeling is geworden en dat zij werd bijgestaan door twee andere leerkrachten.
Juni 1943 werd de ‘Joodsche afdeling’ gesloten, de meeste kinderen waren verdwenen, ondergedoken of op transport. De laatste paar kinderen die er na die zomer nog waren, vonden onderdak op ‘de laatste school’ in de Joubertstraat.
Van Dam zat voor zijn aanstelling als Secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding in november 1940, in het Curatorium van het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA), een particuliere school die geen rijksbijdrage kende. Hij had eerst één, later twee zoons op die school en was die dus gunstig gezind. Naar het schijnt heeft hij bijna direct na zijn aantreden als SG de erkenning van het MLA weten te regelen. Ik veronderstel dat van Dam's betrokkenheid bij het Montessorionderwijs (zijn zoons deden de lagere school op de 1e in de Corellistraat) hem er toe bewoog de bijzondere constructie van een joodse afdeling op de Wilhelmina Catherina school door de bezetter toe te laten staan.

bronnen: de Booij/www.egoproject.nl; SAA 5191: 7430/3217 - 10 oct 1941 - Burgemeester aan SG en SAA - 5181 (AZ): 5274 -100/257 i en h - 16 okt 1941 - Beauftragte aan Voûte-joodse scholen onder een dak met niet-joodse en een tip van Ronald Sanders, vrm docent aan de 1e Montessorischool.


buitengewoon onderwijs

Ook in het Amsterdamse buitengewoon onderwijs (tegenwoordig speciaal onderwijs) zaten in die dagen joodse kinderen. Volgens de opgave van juli 1941 waren het er ruim tweehonderd; de meeste zaten op vier scholen voor 'voor debielen en imbecillen'. Maar er waren ook ‘doofstomme’ kinderen en een enkele blinde en zelfs een paar ‘zwakzinnigen’ en ‘psychopaten’ die op bevel van de bezetter vanaf 1 oktober 1941 van hun eigen school verwijderd waren.
Voor die debielen en imbecielen kon de gemeente een aparte joodse school oprichten, maar voor die andere joodse kinderen in het buitengewoon onderwijs was dat, gelet op de kleine aantallen zowaar onmogelijk.
Op de J.C. Ammanschool aan het Hortusplantsoen, zaten zo’n 16 joodse ‘doofstommen’, verdeeld over alle groepen van kleuter tot en met 17 jarigen; die moesten dus van de bezetter weg. Maar begin september 1941 ontstond tussen het bestuur van de Vereeniging voor Doofstommen Onderwijs te Amsterdam en de Secretaris-generaal op het Onderwijsdepartement een briefwisseling, die er uiteindelijk toe leidde dat de bezetter ‘excepties’ toestond voor de joodse leerlingen op de Ammanschool. Ze konden vanaf 1 november weer gewoon terug naar hun oude school, om samen met niet-joodse kinderen les te krijgen van niet-joodse onderwijskrachten. De vier joodse leerkrachten van de Ammanschool, de dames Mietje Druif, Elisabeth Drukker-Vijevano en Estella Hilsum en meester Joseph Klein waren immers een jaar daarvoor reeds op non-aktief gezet.
Ook de paar blinde joodse kinderen op de Amsterdamse Blindenschool, konden weer gewoon terug naar hun school in de Vossiusstraat.

images/docs/brief_Ammanschool_3_oct_1941.pdf

Deze exceptieregeling gold dus niet voor joodse debielen, imbecielen en zwakzinnigen; die verspreid zaten op de negen Amsterdamse openbare BLO-scholen. Vier van die speciale scholen hadden een ‘sabbatregeling’ (wat inhield dat er sprake was van een overwegend joodse schoolbevolking). Dat waren de Jan Ligthartschool in de Kraaipanstraat op nr 56, de Sauvage Noltingschool aan de Plantage Doklaan 14, de Dr. Voûteschool in de Obistraat 9/11 en de Kingmaschool aan de Plantage Muidergracht op nr 26/28.
Drie van die scholen waren voor debielen, de Kingmaschool echter was er voor imbecielen. In dat schoolgebouw aan de Plantage Muidergracht kwam de Joodsche school voor BLO, met een dependance in het schoolgebouw in de Joubertstraat in de Transvaalbuurt. Daar zat eigenlijk de voorbereidende school nr. 25, maar die maakte plaats voor de buitenklassen van de joodsche voorbereidende school letter B en zo bleef er genoeg ruimte over voor de buitenklassen van de Joodse BLO school.
De Kingmaschool verhuisde van de Plantage Muidergracht naar de bovenverdieping van het schoolgebouw aan de Plantage Doklaan terwijl de De Sauvage Noltingschool, die daar zat, zich terugtrok op de benedenverdieping.
De Jan Ligthartschool, gevestigd in de Kraaipanstraat op nr 54 was een van de tien lagere scholen in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Die buurt was overwegend joods qua gezinssamenstelling, zodat de meeste leerlingen op die scholen joodse ouders en grootouders hadden. De gemeente onthief die scholen van de plicht om zaterdagochtend les te geven, zodat de sabbat kon worden gerespecteerd, maar in ruil daarvoor hadden de leerlingen dan wel op woensdagmiddag les.
Op al die scholen in de Transvaalbuurt zaten bij elkaar ruim 1350 joodse leerplichtige leerlingen. De Jan Lighartschool was een BLO-school, er zaten alleen kinderen op die toentertijd ‘debiel’ werden genoemd; het was dus speciaal onderwijs met kleine klassen en gespecialiseerde leerkrachten.
In de stad waren toen 10 gemeentelijke BLO-scholen voor debielen en imbecielen. Op drie daarvan was bij de telling van de joodse leerlingen in juni 1941 vastgesteld dat die nogal wat joodse leerlingen hadden.
Op de Jan Ligthartschool waren het zo’n 60 van de 105 leerlingen. Net als op de andere Amsterdamse scholen moesten deze kinderen per september 1941 naar een aparte school die door de gemeente was opgericht voor uitsluitend joodse leerlingen met ook uitsluitend joodse leerkrachten.
De joodse leerlingen van de Jan Ligthartschool verhuisden half september 1941 allemaal naar de Joodse school voor Bijzonder Lager Onderwijs aan de Plantage Muidergracht 26, waar toen de Kingmaschool zat, een van de ander BLO-scholen met nogal wat joodse leerlingen. In totaal telde die nieuwe joodse BLO-school zo’n 190 leerlingen, voornamelijk dus afkomstig van de Jan Ligthart (60), de Kingma (31), de Sauvage Nolting (87) en de Voûteschool in de Indische buurt (14). Op de Kingmaschool zaten uitsluitend imbecielen; die verhuisden naar een dependance van de nieuwe BLO-school in kleuterschool aan de Joubertstraat tegenover de speeltuin. De Jan Ligthartschool met bovenmeester Penters en zn team verhuisde toen met de veertig niet-joodse kinderen, uit de Transvaalbuurt naar de bovenverdieping van de Sauvage Noltingschool in de Plantage Doklaan. Dat was ook een BLO-school waarvan joodse leerlingen op hun beurt naar die nieuwe joodse BLO verhuisden.

De Joodse BLO-school bestond bij aanvang uit tien klassen, zeven op de Plantage Muidergracht en drie in de Joubertstraat. In twee van de klassen in die dependance zaten de imbecielen. Izaak Duitscher werd benoemd tot Hoofd der School; in september '42 dook hij onder en werd opgevolgd door Maurits Israel, die over kwam van de joodse school in de Kraaipanstraat.
In november 1942 schrijft hij in een notitie aan het Joodse schoolbestuur, dat de leerlingen als verzameling als 想wakzinnigen端/i] kunnen worden gedefinieerd en dat dan drie categorieën onderscheiden worden: [i]idioten, imbecielen en debielen. De laatste groep kan eigenlijk vrij normaal onderwijs krijgen, weliswaar nogal individueel, maar dat ligt een stuk ingewikkelder bij de imbecielen en de idioten. Temeer omdat door de 祖oncentratie端/i] in september 1941, er eigenlijk nogal wat [i]想ware gevallen端/i] zijn opgenomen, die elders niet meer werden toegelaten. Vandaar dat er gewerkt wordt in kleine groepen met doorgaans twee onderwijsgevenden op één groep, zeker bij de handvaardigheid-vakken die smiddags worden aangeboden. In deze notitie, die geschreven is in het licht van de overdracht van de gemeente aan de Joodsche Raad en de voorgenomen reorganisatie door het Joods Onderwijsbureau, wordt gepleit voor het behoud van de bestaande teams van onderwijsgevenden, met name in de Joubertstraat, bij de imbecielen.
In een andere notitie van een maandje later, staan 32 namen van de imbeciele leerlingen, in twee groepen verdeeld, de ene, die van meester [i]Reens
, telt 17 kinderen, in de andere, van juf Loopuit-Norden zijn het er 14 . De twee groepen worden bijgestaan door de juffen Druk en Drukker-Vijevano. Uit andere gegevens blijkt dat het Joods Onderwijsbureau het verzoek heeft ingewilligd, want tot het eind, mei 1943 waren deze vier leerkrachten werkzaam bij de imbecielen in de Joubertstraat. Sterker nog, in februari 1943 werden nog vier kinderbegeleidsters aangesteld voor het traject van huis naar school en smiddags terug, dat door alle kinderen te voet moest worden afgelegd. Weliswaar was toen het aantal leerlingen al teruggelopen van 185 in het begin naar 38 op 17 mei 1943 en daarvan waren er toen 10 imbecielen.

image.jpeg

Verder weten we niets van deze school en haar leerlingen noch van die van de J.C. Ammanschool aan het Hortus-plantsoen. Tegenover dat schoolgebouw staat sinds een paar jaar een klein gedenkteken : ‘de wereld bleef stil’ als herinnering aan ‘de dove joodse slachtoffers van het naziregime’.
En in de hal van het schoolgebouw zit een plaquette ter herdenking van de joodse leerlingen, leerkrachten en bestuursleden van de J.C. Ammanschool.

[zie ook dovenshoah.nl]


vervolg onderwijs

Als je van de lagere school kwam, had je in die tijd nog twee jaar leerplicht te gaan; je kon dan naar een school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO) en op je vijftiende dan gaan werken bij een baas. Amsterdam had een aantal openbare VGLO scholen en daarnaast waren er ook Nijverheidsscholen waar je opgeleid werd in een vak, zoals naaister of timmerman, dat waren Rijksscholen of behoorden bij het Bijzonder Onderwijs.
Eind jaren dertig kwam het doorleren, ook voor arbeiderskinderen, gestaag op; je ging dan naar het Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) of naar het Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs (HBS, Lyceum, Gymnasium).
Uiteraard moest Amsterdam in 1941 ook voorzien in joodse scholen voor het vervolgonderwijs, zo kwam er een Joodsche VGLO school, een Joodsche ULO, een Joodsche HBS en een Joodsch Lyceum en kwamen ook twee joodse nijverheidscholen, een voor meisjes en een voor jongens. Om het plaatje compleet te maken, kwam er ook nog een Joodsch Montessorilyceum, een Joodsche Kunstnijverheidsschool en een Joodsche Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen.
Alhoewel ik me bij mijn onderzoek en publicatie beperk tot het gewoon lager onderwijs, vermeld ik hieronder [voor een compleet beeld van de onderwijssituatie voor joodse kinderen] de gegevens van het joodse vervolgonderwijs in de periode 1941-1943. Vergeet niet om daar waar een pijltje staat, even door te klikken naar aanvullende informatie.

---------------------------------------------------------------------------
Joodsche school voor VGLO
- hoofd was Jacob Isaac Arenowitz (1904-1943)
Smitstraat 39, in het gebouw van de VGLO school nr II
Nadat de Joodse Raad het joodse onderwijs had overgenomen, werd in december 1942 het gebouw Smitstraat afgestoten. De Joodse VGLO-school verhuisde naar het schoolgebouw aan de Sparrenweg (achter de poort op nr 11). De school die september 1941 82 leerlingen telde, was toen al gekrompen naar zo’n 35, met naast Jacob Arenowitz, Philip Hoepelman als onderwijzer. Juni 1943 werd ook het schoolgebouw aan de Sparrenweg gesloten, de laatste leerlingen (dat waren er half mei nog 14) verhuisden toen naar het schoolgebouw aan de Joubertstraat.
Joodsche school voor ULO
- hoofd was Dane Simons (1892-1943)
Christiaan de Wetstraat 21/23, in het leegstaande schoolgebouw van de Christiaan de Wetschool. Bij aanvang, eind september 1941 telde joodse ulo ruim 300 leerlingen, half mei 1943 was dit aantal met de helft teruggelopen. Eind juni 1943 werd het schoolgebouw teruggegeven aan de gemeente; blijkbaar was de Joodsche ulo per gelijke datum opgehouden te bestaan.
Naast deze openbare Joodsche ULO die in 1941 werd gesticht, bestond er al een confessionele Joodsche ULO-school, onder het bestuur van de Vereniging Kennis & Godsvrucht, die ook fröbelscholen en lagere scholen beheerde. Deze ULO was gevestigd aan de Weteringschans op nr 225a, op de hoek van de Reguliersgracht - vlak naast de Wilhelmina Catherinaschool. Het was een kleine school met een klein docentenkorps onder leiding van Felix Israel [1898].
In voorjaar 1941 waren er zo’n 150 leerlingen, maar in september 1941 groeide de school in een klap tot over de 200 leerlingen. Ook na opheffing van de besturende vereniging en de overname door het schoolbestuur van de Joodsche Raad bleef de school ongemoeid bestaan. Eind mei 1943 was het afgelopen, zoals alle Joodsche scholen in de oude stad, sloot de school toen definitief haar deuren.
[Schoolhoofd Felix Israel dook in 1945 weer op, kwam in dienst van de gemeente Amsterdam en werd in augustus hoofd van de Boekmanschool, voor opgedoken joodse leerlingen]

--------------------------------------------------------------------------
Joodsch Lyceum
- directeur was drs. Willem Salomon Elte (1888-1984)
vrm StadsTimmertuin 1 en Lepelstraat 22
(ik verwijs gaarne naar de publicatie over het Joodsch Lyceum van Dienke Hondius, 'Absent' (Vassallucci 2001)
Joodsche HBS
- directeur was Ezechiël Frenkel (1889-1944),
later was dat Maurits Belinfante (1896-1944)
Mauritskade 24 - maar verhuisde later (december 1942) naar cq werd samengevoegd met het Joodsch Lyceum.
Naast deze Joodsche HBS was er een confessionele Joodsche HBS, die gevestigd aan de vrml Stadstimmertuin, tegenover het pand waar het openbare Joodsch lyceum in 1941 haar deuren opende. Hier was Hartog Jacobs directeur. Deze Hogere Burger School stond onder het beheer van ‘de Centrale Organisatie voor de Religieuse en Moreele Verheffing der Joden In Nederland'. Deze vereniging werd, net als tal van andere Joodse organisaties, door de bezetter opgeheven. De HBS raakte zo haar bestuur kwijt en kwam dientengevolge onder het gezag van het schoolbestuur van de Joodsche Raad.
Uiteindelijk deed het Joodsche schoolbestuur een poging deze drie Instituten voor Voortgezet Onderwijs zoals ze werden genoemd, samen te voegen, maar dat wilde niet goed lukken. De verschillen tussen de 'openbare' en de 'kerkelijke' achtergrond van scholen, docenten en leerlingen speelden hierbij een rol, maar ook het gegeven dat de drie directeuren waarschijnlijk niet goed met elkaar overweg konden.

Joodsch Montessorilyceum
- directeur (rectrix) was Mevrouw Dora Breemer-Polenaar
Guido Gezellestraat 12

notitie MONTESSORI LYCEUM

notitie
iedereen bij elkaar op een foto, van het Joods Montessori Lyceum [gelet op de ster die de meesten dragen, is de foto genomen na mei 1942 en gelet op de kleding, was het najaar of winter]

montessori lyceum

Nadat in de jaren '20 in Amsterdam, het lager Montessorionderwijs van de grond was gekomen, werd het zo'n 10 jaar later tijd om het aansluitend voortgezet onderwijs te organiseren. Er kwam een gemeentelijke (openbare) school voor Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) en een particuliere (bijzondere) school Middelbaar en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). het Montessori Lyceum (MLA).
Het duurde echter daarna nog ruim tien jaar tot deze de school door de rijksoverheid erkend werd en gesubsidieerd. Dat was in 1941, toen de Duitsgezinde professor Jan van Dam de baas was op het onderwijsdepartement in Den Haag [zie ook bij het lemma Wilhelmina Catherinaschool].
Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) werd tot aan die erkenning, gefinancierd door de bijdragen van de ouders van de leerlingen, dat waren er in 1940 ongeveer 100. Toen op het MLA, net als op alle andere scholen, de joodse leerlingen buitengesloten werden ontstond er een financieel probleem; ruim 20 van die 100 leerlingen was joods en moesten vanaf 1 oktober 1941 vertrekken. De school miste vanaf dat moment dus een substantieel bedrag aan inkomsten.
Wellicht hing de plotselinge, snelle erkenning wel samen met de door de bezetter veroorzaakte financiële problemen. Feit is dat de twee zonen van Secretaris-generaal van Dam in die tijd leerling waren op het Amsterdamse Montessori Lyceum.
Het schijnt, zoals te lezen valt in de verschillende bronnen (met name ook in het egodocument van de Booy) dat het vertrek van die twintig joodse leerlingen nogal geruisloos heeft plaatsgevonden.
Ze vonden echter wel meteen een goed onderdak op een 'eigen' Joods Montessori Lyceum, in het huis van mr. L. D. Frank in de Guido Gezellestraat op nr 12. Rectrix werd Mevrouw Dora Breemer-Polenaar, voordien wiskundelerares op het MLA .
Het schooltje heeft nog geen twee hele schooljaren bestaan; voor de zomer van 1943 waren de (meeste) leerlingen en docenten al weg, afgevoerd of ondergedoken.
[Sinds 2008 is er op de binnenplaats van het huidige Montessori Lyceum Amsterdam aan de Pieter de Hoochstraat 59, een plaquette met daarop de namen van de 35 joodse leerlingen die na 1945 niet meer zijn teruggekeerd.]

bronnen
In de NIOD-mappen (toegang 182) van de afdeling onderwijs van de Joodsche Raad heb ik niets aangetroffen inzake het Joodsche Montessori lyceum. Maar andere bronnen zijn
www.egoproject.nl/archief-debooijfamilie/ Overpeinzing
Van pionier tot mammoet. Het Amsterdams Montessori Lyceum 1930-1980.; Calff, J.S. (1980). Amsterdam. Dit boekwerk staat op Internet. Hoofdstuk 2 gaat over de oorlogstijd.
In bijlage III (p 163) staat een lijstje van leerlingen en docenten die gedurende de bezetting zijn omgekomen; uiteraard staan daar de joodse leerlingen tussen die dus in 1941 verhuisden naar het Joods Montessori Lyceum, dat waren er zo'n stuk of 12.
Kom vanavond met verhalen. Het Montessori Lyceum in de oorlogsjaren. Een uitgave van het MLA (nog steeds verkrijgbaar bij het MLA)


a.

joodsche kweekschool
- directrice was Marie Eveline Lyons (1895)
Op de Amsterdamse Kweekschool op de Nieuwe Prinsengracht zaten in 1940/41 in elke jaargroep wel enkele joodse leerlingen. Een aantal van hen zou dat schooljaar, in mei 1942 examen moeten doen maar de gemeente talmde met een oplossing voor deze aankomende onderwijzers. Het examen was een Staatsexamen, en ook daar waren Joden van uitgesloten De pas gevormde onderwijscommissie van de Joodsche Raad nam het initiatief; er was al een tekort aan joodse leerkrachten en men voorzag dat dat tekort nog wel zou toenemen, reden genoeg om met spoed eigen onderwijskrachten op te leiden. Vanaf einde september waren er regelmatig gesprekken van Isaac vd Velde van de Joodse onderwijscommissie en ambtenaren op het Departement. In dat overleg werd ook de betrokkenheid geregeld van het departement met de spoedopleiding voor Joodsche onderwijzers en onderwijzeressen. Er kwam geld en zelfs een dispensatie voor de praktijkuren, eigenlijk moest een aankomende onderwijzer immers een half jaar stage lopen, en daar was nu niet genoeg tijd voor. Maandag 23 november 1941 kon de cursus starten, er werd een lokaal vrij gemaakt bij de Joodse HBS in de Coornhertschool aan Mauritskade nr 24. Er waren dat jaar zo’n 25 leerlingen. Nog geen half jaar later verwierven die allemaal hun akte van bekwaamheid en na de zomer van 1942 stonden ze voor de klas op een Joodsche school.
De transporten hadden toen al de eerste gaten geslagen in de onderwijsteams van verschillende joodse scholen.
Na het succes van de stoomcursus nam de Joodse Onderwijscommissie het initiatief voor een volledige Joodse Opleidingsschol voor onderwijzers en onderwijzeressen. Het leerplan omvatte vier volledige jaren en droeg de handtekening van Isaac vd Velde, die toen hoofd van het Onderwijsbureau van de Joodsche Raad was. Henri van Praag (1916-1988) werd aangesteld als directeur en toen hij onderdook kwam mejuffrouw Eveline Lyons in zijn plaats. Het schoolgebouw van de Coornhertschool werd ontruimd en teruggeven aan de gemeente; de joodse Hbs trok in bij het Joods Lyceum en de Joodsche Kweek kreeg onderdak in de voormalige Christiaan de Wetschool in de gelijknamige straat. Ze kregen er twee lokalen, in de rest van het gebouw zaten de twee joodse ulo’s, die van Kennis & Godsvrucht en de ‘openbare’, die twee werden begin december 1942 samengevoegd.
Naast de opleiding A (voor lagere schoolleerkrachten) was er ook een cursus voor het voorbereidend onderwijs; die leerlingenlijst telde zeven meisjes, allemaal zo’n 17 jaar, van hen zijn er slechts twee teruggekomen.
Ook de Joodse Kweek werd in juni 1943 gesloten.
Leo Piller (1912-2004) schreef over zijn kweekschooltijd:
De diploma-uitreiking vond plaats alsof de nieuwbakken juffrouwen en meesters normaal hun plaats voor de klas in het nieuwe schooljaar 1942-1943 zouden kunnen innemen. De tijdelijke aanstelling geschiedde door de afdeling Onderwijs ten stadhuize, die het toezicht op het joodse, evenals het andere onderwijs, uitoefende. De inspecteur voor het lager onderwijs had ons tijdens de opleiding ook bezocht om ons van het officieel karakter daarvan te overtuigen.
Maar hoe anders verliep de praktijk dan wat wij ons van het geven van onderwijs gedacht hadden. Want wanneer je 's middags na vier uur de school verliet, wist je niet, wie er de volgende dag nog aanwezig zouden zijn, zowel onder de leerlingen als onder het onderwijzend personeel, jezelf inbegrepen. Lopend op weg naar huis -de tram was voor joden niet toegankelijk- moest je nog uitkijken voor wellicht een of andere razzia. Zo moest ik tijdelijk van de Dapperbuurt, waar m’n school was in de Van Swindenstraat naar de Stadionbuurt, waar ik woonde. Onder de kinderen werd het moeilijker orde te houden. Zelf vroeg je je af waar dat les geven toe diende naarmate de klassen kleiner werden.
Ik weet nog heel goed hoe bij het begin van het schooljaar, toen de deportaties nog pas waren ingezet, een jongetje 's morgens vrolijk de klas in kwam en bijna juichend verkondigde: 'Meester, we gaan naar Polen.' Dat was toen nog nieuw, hij was de eerste uit de klas, die het overkwam, en hij beschouwde de reis, die hem te wachten stond, als een avontuur, dat hem uit tilde boven de andere kinderen, die hier moesten blijven. De volgende dag was zijn plaats leeg, zoals er daarna zoveel lege plaatsen zouden komen. Daardoor kwam er een teveel aan onderwijzend personeel, zodat de afdeling Onderwijs van de Joodse Raad, aan welke instantie alle verantwoordelijkheid voor het joodse onderwijs per 1 september 1942 was overgedragen, geen klas meer voor mij als invaller over had. Dit is het droevige verhaal van wat maar een klein en onbetekenend onderdeel vormde van het drama dat zich zomer 1942 in Amsterdam voltrok.

[gepubliceerd in Ons Amsterdam : maart 1989]

nijverheidsonderwijs
In Amsterdam waren er meer dan veertig scholen met het etiket ‘nijverheidsonderwijs’ – de verzamelnaam voor tal van lagere beroepsopleidingen waar vooral volkskinderen direct na de lagere school naar toegingen. Ook daar moesten de joodse kinderen vertrekken; zo’n 580 in getal. Ze zaten onder andere op de Grafische school (28 leerlingen), de 3e Ambachtschool (103), de Vakschool voor Kleermakers (64), de Vakschool voor Industrie-naaisters (50), de Vakschool voor Winkel-personeel (40) en de Amsterdamsche Huishoudschool met nog eens 23 leerlingen.
Dat was dus per 1 oktober, de datum waarop de scheiding in Amsterdam moest aanvangen. Maar vanaf de bekendmaking van de maatregel, half augustus, waren er oa door de Joodsche Raad, verschillende pogingen ondernomen om aanspraak te kunnen maken op een uitzonderingsregeling. Ook het bestuur van de 3e Ambachtsschool (aan het Timorplein) wendde zich tot Secretaris-generaal van Dam, en schrijft op 30 september 1941 ten tweede male, in een laatste poging
‘.........veroorloven wy ons dringend U te verzoeken ons verlof te verleenen de Joodsche leerlingen voorlopig op onze scholen te handhaven. Het betreft 122 leerlingen die, als wy hun morgen den toegang tot onze scholen moeten ontzeggen, niet in de gelegenheid zyn verder Nyverheidsonderwys te ontvangen. De [Joodsche] A.B. Davidschool kan hen niet opnemen en er zyn lokaliteiten noch personeel beschikbaar hun onderwys te geven, zoodat de jongens zonder meer de straat op zouden worden gestuurd. Dit kan niet Uwe bedoeling zyn, daar een regeling zou worden getroffen, opdat behoorlyk onderwys voor Joodsche kinderen zou worden verkregen.’
Ab Caransa (1927-2006), leerling bankwerken op die 3e Ambachtschool, schrijft (in ‘Van School Verwijderd; Jood.’)
‘In september 1941 moesten alle leerlingen van de 3e Ambachtschool klas voor klas langs de conciërge defileren. Aan elke leerling dezelfde vragen : “Hoe heet jij jongen ? Ben jij jood ?” 103 leerlingen beantwoordden die tweede vraag bevestigend, waarna de portier hen meedeelde dat ze de volgende dag niet meer op school mochten verschijnen’
De ontjoodsing van het Nijverheidsonderwijs was natuurlijk ook elders in Nederland aan de orde; verspreid over het land zaten er zo’n 400 joodse leerlingen op allerlei soorten ambachtscholen en huishoudscholen. Het betrof zulke kleine aantallen in allerlei gespecialiseerde opleidingen, dat het volstrekt ondoenlijk was daar afzonderlijk onderwijs voor te organiseren voor uitsluitend joodse leerlingen. Niet alleen vanwege de kleine aantallen per opleiding, maar ook omdat in het Nijverheidsonderwijs les werd gegeven in speciaal ingerichte lokalen met allerlei apparatuur door gespecialiseerde leerkrachten. Die drie factoren waren natuurlijk niet makkelijk te organiseren voor die kleine aantallen, in de diverse steden. Zoals het voor de verspreid wonende leerlingen in het buitengewoon onderwijs werd toegestaan, stond de bezetter uiteindelijk ook een ‘exceptieregeling’ voor nijverheidsleerlingen toe, zo liet Secretaris-generaal van Dam weten in zijn brief van 31 october 1941. Veel van die leerlingen keerden toen weer terug naar hun oude school, in hun vertrouwde klas, maar die regeling gold dus niet voor het Nijverheidsonderwijs in de grote steden. In Den Haag en Rotterdam, werden resp. zo’n 50 en 120 leerlingen getroffen en 600 in Amsterdam, waarvan de bezetter meende dat die makkelijk geconcentreerd konden worden op afzonderlijke scholen.

image.jpeg

In Amsterdam gebeurde dat zo veel als mogelijk was, op de twee Nijverheidsscholen in de Jodenbuurt; de E. J. van Det Nijverheidschool voor meisjes aan het Hortusplantsoen en de Nijverheidsschool A.B. Davids in de Valckenierstraat. Beide scholen waren in aanleg geen joodse scholen, alhoewel de 'Vereeniging voor oprichting en instandhouding van Lagere Nijverheidsscholen’, die het beheer over deze scholen voerde in een van haar jaarverslagen schrijft dat ‘door de stichting van deze school waardevolle kansen op meerdere welvaart en betere sociale toestanden worden geboden aan het Joodsche volkskind'. De overgrote meerderheid van de leerlingen op beide scholen kwam dan ook uit een joods gezin, van veelal ongeschoolde arbeiders, venters en markkooplieden; beide scholen respecteerden dientengevolge de sabbat en waren dus op zaterdag gesloten. De bezetter deed er een schepje bovenop door te bepalen dat de niet-joodse leerlingen vanaf 1 oktober niet meer op deze scholen konden worden toegelaten. Met een pennenstreek werden de Davidsschool en de van Detschool verjoodst; ook uit de onderwijsteams en het bestuur moesten de niet-joodse leden wijken.
Het aantal vertrekkende leerlingen was echter beduidend kleiner dan de toevloed aan joodse leerlingen van de andere nijverheids- en ambachtscholen. De meisjes van de naaischool en de huishoudschool werden ingedeeld op de van Detschool, terwijl kleermakersleerlingen, de grafische leerlingen en de ruim 100 leerlingen van de ambachtscholen op de Davidsschool werden geplaatst. De scholen barstten uit hun voegen, maar uitbreiden met een dependance zat er niet in; de kosten voor de inrichting van de lokalen waren te hoog, maar het ontbrak ook aan gekwalificeerde joodse docenten in de verschillende leervakken.
Over de aantallen in dat eerste ‘joodse’ schooljaar heb ik (nog) geen gegevens weten te achterhalen, wel lees ik in de jaarverslagen van de jaren ’30 dat beide scholen ruim 200 leerlingen hadden, dat moeten er in het schooljaar 41/42 dus op de twee scholen elk, meer dan driehonderd zijn geweest. Maar een aanzienlijk deel van die 580 leerlingen van de andere scholen heeft in die oktobermaand het onderwijs de rug toe gekeerd, velen van hen waren immers al niet meer leerplichtig.
Bij de gedwongen overdracht door de Vereeniging aan de Joodsche Raad in het najaar van 1942, ontstonden verschillende financiële problemen. De twee scholen werden voorheen gesubsidieerd door Gemeente (30%) en Rijk (70%) tezamen, maar ook hier eiste de bezetter, dat net als bij het bijzonder onderwijs, de overheid de bekostiging stopzette. Dat betrof dan in de eerste plaats de salariëring van het onderwijspersoneel, maar het gold ook de aflossingstermijnen van de lening die in 1932 was aangegaan voor de aankoop van het schoolgebouw aan het Hortusplantsoen. De bezetter stelde zich ook hier op het standpunt dat de joodse gemeenschap er zelf maar voor moest opdraaien, maar per 1 december 1942 werden dan toch de plooien gladgestreken. De lening werd door het Rijk afgelost en in het subsidie dat het departement van Financiën aan de Joodsche Raad toekende voor het joodse onderwijs [80,- gulden per leerling per jaar] werden ook de leerplichtige leerlingen van de twee Nijverheidsscholen meegerekend, dat waren er 464, per 1 september 1942.
Bij de leerlingentelling van 17 mei 1943 waren er nog maar 125 leerlingen over; tien dagen later, na de grote razzia’s in de Jodenbuurt werden de Davidsschool en de van Detschool allebei gesloten, ook hier waren alle leerlingen en leerkrachten verdwenen, opgepakt of alsnog ondergedoken.

notitie NIJKERKSCHOOL

NIJKERKSCHOOL
Nogal verwarrend is dat naast die twee Nijverheidscholen die dus vanaf september 1941 joods waren en vanaf november 1942 onder de Joodsche Raad vielen, er twee andere instituten waren die zich richtten op het opleiden tot een beroep, van het Joodsche volkskind. De Coördinatie Commissie voor emigratie naar Palestina nam al in 1941 het initiatief voor de Joodse Centrale voor Beroepsonderwijs (JCB). In een gebouw aan de Rapenburgerstraat werden cursussen gegeven in allerlei technieken en ambachten; vooral bedoeld om jonge mensen op te leiden voor de uitzending naar Palestina. Naast de Davidsschool werd er bovendien de M. B. Nijkerkschool gesticht [Nijkerk was een van de bestuurders van zowel de 3e ambachtschool als van de Vereeniging die de van Detschool en de Davidsschool beheerde, hij kreeg in 1933 een lintje en overleed in 1941]. Deze school gaf een meer cursus-achtige vorm van beroepsonderwijs vooral gericht op de niet meer leerplichtige jeugd. De Vereeniging en de Nijkerschool hadden een doorlopend conflict waarin de Joodsche Raad probeerde te bemiddelen. Mij is het niet echt duidelijk waar het over ging, behalve dan dat de Nijkerkschool onder de duiven van de Davidsschool schoot en dat de naam 'Nijkerk' daarbij nogal misleidend was, omdat de heer Nijkerk juist jarenlang verbonden was geweest aan de Davidsschool.
Het onderwijs op de Davids en de van Det werd bekostigd uit die 80 gulden per jaar per leerling, die de bezetter voor het joodse onderwijs verstrekte. De Nijkerkschool kreeg die vergoeding niet, omdat het daar niet-leerplichtige leerlingen betrof, maar dat onderwijs werd wel bekostigd door de Joodsche Raad, uit eigen middelen. Ook dat droeg niet bij aan de sfeer tussen de betrokkenen aan beide zijden.
A
kunstnijverheidschool
- directeur was Jaap Kaas (1898-1972)
Naast het gewone nijverheidonderwijs was er het Instituut voor Kunstnijverheid Onderwijs (Ivkno) in Amsterdam. Uiteraard werd ook die school verboden terrein voor successievelijk de joodse leraren en joodse leerlingen, waarop een van de oud-docenten, Jaap Kaas het initiatief nam voor een eigen Joodsche Kunstnijverheidschool, kortweg de Van Leerschool. Genoemd naar de industrieel W.A. van Leer uit wiens nalatenschap de school werd gefinancierd (via Comfina, de commissie van de Joodsche Raad die joodse vermogens beheerde). Zowel de meeste leerkrachten als de leerlingen kwamen van die Amsterdamse Kunstnijverheidsschool. In het tweede jaar telde de school zo’n zestig leerlingen; ze hadden allemaal een ‘sperr’ net als de leraren, reden om voor beide groepen een soepel aannamebeleid te hanteren.
De school opende op 10 november 1941 haar deuren en was gevestigd op de tweede verdieping van de Hollandsche Schouwburg in de Plantage. Na een aantal maanden werd verhuisd naar een geschikter en ruimer pand aan de Kloveniersburgwal, op nr 15. Na de razzia op 20 juni 1943 werd de school definitief gesloten.
In 2012 publiceerde Noortje van Amerongen haar Masterscriptie over deze school onder de titel ‘Kunstnijverheidsonderwijs als vrijhaven’ Universiteit Utrecht.

images/docs/jaap_kaas.pdf DE W.A. VAN LEERSCHOOL

voorbereidend onderwijs
In die tijd ging je naar de lagere school in het jaar dat je zeven werd; er was geen leerplicht voor kleuters en evenmin een zorgplicht door de overheid. Desondanks zorgde de gemeente Amsterdam voor een breed netwerk van voorbereidende scholen (kleuterscholen en fröbelscholen zoals ze toen werden genoemd; er waren er zeker wel 50. Ze hadden geen naam maar een nummer, de school voor voorbereidend onderwijs in Betondorp was bijvoorbeeld nr 42. Er waren 182 openbare lagere scholen en die hadden wél allemaal een naam.
Ook het bijzonder onderwijs had een behoorlijk aantal fröbelscholen.
Mijn onderzoek beperkt zich tot het lager onderwijs, dat neemt niet weg dat het vermeldenswaardig is dat door de gemeente drie joodse openbare kleuterscholen zijn opgericht, die hadden dan weer geen nummer maar een letter, het waren de voorbereidende scholen A, B en C.
Alle drie waren verspreid over meerdere vestigingen, zodat de afstand huis-school zeker voor de kleuters overbrugbaar was.
Vanaf het 2e besluit van de Burgemeester van november 1941, was de situatie als volgt:
Joodsche Voorbereidende School letter A
- hoofd der school: Hendrika Cohen (1894-1943)
Sparrenweg 11
Tweede Boerhaavestraat 82 (Montessoriklassen)
Nieuwe Uilenburgerstraat 96
Plantage Muidergracht 20
Joodsche Voorbereidende School letter B
- hoofd der school: Branca Osterloh-Montezinos (1893-?)
Joubertstraat 11
Eerste van Swindenstraat 135
Joodsche Voorbereidende School letter C
- hoofd der school: Delphine Levie (1890-1943)
Daniël Willinkplein 11 (Montessoriklassen en Fröbelklassen)
Borssenburgplein 13
In het joods bijzonder onderwijs bestonden voor die tijd al de volgende voorbereidende scholen
Vereniging voor Isr. voorbereidende scholen
had drie fröbelscholen
aan de Keizerstraat 23 en
in de Rapenburgerstraat 62 en ook een
in de Talmud Toraschool aan de Kraaipanstraat.
- Betje Sohlberg (1896-1943) had de leiding over de drie fröbelvestigingen tezamen.
Nederlands Israëlische Schoolvereniging Kennis en Godsvrucht, had een fröbelschool die eerst gevestigd was aan de Nieuwe Keizersgracht 54, maar verhuisde in juli 1940 naar de Lekstraat, naast de nieuwe synagoge. Maar volgens een bericht in het N.I.W van 8 maart 1940, waren er twee vestigingen : Nieuwe Keizersgracht 54 en voor de kleintjes van 3-4,5 jaar Plantage Muidergracht 5. Sipora de Jong-van Gelderen (1897-1943) was hoofd van de vestiging Lekstraat.
Volgens de door mij bijeengesprokkelde gegevens moeten er per september 1941 zo'n 6 a 700 kleuters op die zeven scholen hebben gezeten en in mei 1943 waren het er toch nog vijfhonderd


deel III - hoe het verder ging


teruggekeerd

hartveldseweg_mei_1945.jpg

Hartveldseweg bij Betondorp – ergens in de berm links sta ik, Aartje bijna zeven jaar
In de avond van de 4e mei 1945, zoemde het rond in de stad, dat de Moffen eindelijk verslagen waren. Het was fris buiten maar toch, nog voor de avond viel stond iedereen op straat;
spertijd negerend werd begonnen aan het feestje dat dagen lang, tot over het weekend zou duren.
Maandag gingen ze allemaal weer aan de slag, ook de opgedoken verzetsstrijders en joden, iedereen probeerde de draad van zijn vooroorlogse leven weer op te pakken. Ook als het even tegen zat, de komende dagen week de glimlach niet van al die Amsterdamse gezichten.
Zo ook was meester Mozes Goubitz opgedoken; hij had zich meteen die week gemeld bij de Afdeling Onderwijs op het Stadhuis. Daar hadden ze de voorbije maanden niet stil gezeten en al in kaart gebracht welke vacatures er in november 1940, op de scholen waren ontstaan en welke daarvan nu weer konden worden vervuld door een ogenblikkelijke herbenoeming van een teruggekeerde onderwijzer of onderwijzeres.
En zo kon het gebeuren dat hij meteen weer voor de klas kwam, bovendien gewoon op zijn oude school, de Corantijnschool in Amsterdam West. Weliswaar waren het ondertussen allemaal andere leerlingen, en die paar joodse kinderen, die waren er niet meer.
Naast meester Goubitz waren er nog aardig wat andere joodse lagere school leerkrachten weer opgedoken en bijna ogenblikkelijk herbenoemd.
Zo'n 42 van de 83 joodse onderwijzers en onderwijzeressen in het Amsterdamse gewoon openbaar lager onderwijs, die voor de bezetting voor de klas stonden en in maart 1941 waren ontslagen, hadden weten onder te duiken en keerden in 1945 weer terug in het onderwijs, in Amsterdam of elders.
De terugkeerregeling gold ook voor andere Amsterdamse leerkrachten die eveneens, weliswaar in mindere mate de dupe waren geworden van de maatregelen van de Duitse bezetter. Dat gold dan voor verzetsstrijders en illegale werkers, maar ook voor die ene schooljuf die een Davidsster had gedragen in de meidagen van 1942 en ontslagen was en voor die paar leerkrachten die waren weggepest van een school waar een NSB-er de leiding had. Ook zij konden allemaal terug op in oude school.
De regeling was nogal selectief, gold niet voor die onderwijzeressen die in die jaren gehuwd waren (en geen kostwinner waren) en evenmin voor de leerkrachten die voor het eerst waren benoemd in 1942, aan de scholen toen die onder het beheer van de Joodsche Raad vielen. Die waren eind mei 1943 door de Joodsche Raad ontslagen, zonder uitkering of wachtgeld en vielen buiten de gemeentelijke regeling.
In principe werden al die teruggekeerde leerkrachten met ingang van maandag 7 mei 1945 in hun benoeming herstelt; niet allemaal hadden meteen ook een plek op een school; voor sommigen duurde dat nog tot begin augustus voor ze weer voor de klas kwamen.


Boekmanschool
Ook meester Jakob Druijf die nog in 1943 een aantal kinderen bij hem thuis les had gegeven, kon in de derde week van mei weer aan de slag, op de Cabralschool, zo’n beetje om de hoek van de Jan Mayenschool waar hij voor 1940 had lesgegeven.
Jakob maakte zich zorgen over de joodse kinderen die ook weer opgedoken waren, zoals zijn eigen Bob en Ina, ondertussen 14 en 11 jaar. Vanaf de sluiting van de joodse scholen, eind mei 1943 hadden al die kinderen, het waren er wellicht een paar honderd geen deugdelijk onderwijs meer gehad. Als onderwijzer en als vader begreep hij dat die kinderen niet zo maar weer konden instromen in een willekeurige klas, op een willekeurige school. Hij schreef de nieuwe wethouder een brief:
‘Aan den Heer Mr. A. de Roos
Wethouder voor het Onderwijs
Als oud-hoofd ener lagere school voor Joodse kinderen, komen de laatste tijd herhaaldelijk ouders van vroegere leerlingen dezer school bij mij vragen of hun kinderen, die meestal de laatste jaren geen onderwijs genoten hebben, weer naar school kunnen gaan. Als gevolg dezer bezoeken, verzoek ik U te willen overleggen of voor deze misdeelde kinderen niet wat gedaan kan worden om de geleden schade op onderwijsgebied te kunnen herstellen. Indien U van mijn diensten daarbij gebruik zoudt willen maken, ben ik daartoe gaarne bereid.’
[SAA 5191-14601 – 14 juni 1945]
[Die Albert de Roos kennen we met name als de hoofdambtenaar op de gemeentelijke afdeling
onderwijs, die duidelijk belast was met de organisatie van de joodse scholen en in die functie in 1943 contact onderhield met het schoolbestuur van de Joodsche Raad. Meteen in de meidagen was hij door de nieuw benoemde (waarnemend) burgemeester Feike de Boer aangezocht de onderwijsportefeuille binnen het college van B&W op zich te nemen.]
Het is niet duidelijk of het briefje van Jakob Druijf de aanleiding is geweest of dat men op het Stadhuis ook al het voornemen had om ‘iets te doen’ voor de terugkomende joodse leerlingen. Duidelijk is wel dat er al snel na de bevrijding tot actie is overgegaan en zoals te doen gebruikelijk bij elke oprichting van een nieuwe school, was er gedoe over de locatie zowel als met het vinden van het juiste Hoofd der School. Maar al juni nemen B&W het oprichtingsbesluit, dat de nieuwe Burgemeester in de 1e raadsvergadering van 1945, op 21 november toelicht:
‘Ik zal niet te zeer in bijzonderheden treden, slechts een en ander even aanstippen. In de eerste plaats de uitsluiting der Joodsche leerlingen met ingang van 1 September 1941. Voorheen werden 24 openbare Joodsche scholen opgericht met 5961 leerlingen, welke scholen een jaar later werden overgedragen aan den Joodschen Raad, waardoor zij het karakter van bijzondere scholen kregen en aan de bemoeienissen van de gemeente onttrokken werden. Tengevolge van de wegvoering van de Joden werd het aantal dezer scholen hoe lager hoe kleiner, totdat op 29 September 1943 de laatste verdween.
Wegens het gevaar voor razzia’s was het schoolverzuim in de laatste jaren op de middelbare scholen groot, doch ook op de lagere scholen was dit het geval, al was de oorzaak hier een andere. De moeilijkheden bij het verkrijgen van levensmiddelen, het vaak ontbreken van vaderlijke leiding, deden reeds in de eerste oorlogsjaren het schoolverzuim onrustbarend toenemen. Gelukkig is dit na de bevrijding sterk verminderd en ook in den nieuwe cursus valt, afgezien van moeilijkheden als gevolg van schoeisel schaarschte, geen abnormaal verzuim meer te constateren.
Parallel met de toeneming van het schoolverzuim liep de vermeerdering van de jeugdcriminaliteit. De al van het begin der bezetting dateerende wisselschooltijden-regeling voor vele scholen en de veelvuldige sluiting van de scholen wegens brandstoffengebrek of wegens ziekte van het onderwijzend personeel, werkten het op straat zwerven der kinderen in de hand.’

[SAA - Gemeenteblad 1945 - tweede afdeeling - – pag 12 ev]
[In het weekrapport van de Joodsche Raad van 12 maart 1943 (zie § 20) wordt gesignaleerd dat het schoolverzuim schrikbarend is toegenomen en de Sociaal-Peadagogisch Commissie (olv mr. Reine Friedmann-vd Heide) ingeschakeld zal worden. Maar dat was in de laatste maanden voor het einde; denkbaar is dat de Burgemeester doelt op eerdere tijden – ik kan dat niet staven of ontkrachten.
Die Commissie voor Sociaal-Pedagogische Zorg was gelijk met de overdacht van de scholen, in najaar 1942 actief geworden. Er zijn weekrapporten aanwezig onder NIOD 182/136 - maar uit die verslagen krijg ik niet de indruk dat het ernstig was met die ‘jeugdcriminaliteit’ en het ‘op straat zwerven’ zoals de Burgemeester stelt.
Er waren natuurlijk allerlei kwesties, al was het maar omdat veel vaders waren afgevoerd en ook omdat er nogal wat kledingproblemen waren. Oktober 1942 noteerde de commissie zo’n 70 gezinnen waar hulp werd geboden, vooral in de wijken van de ‘economisch minder gesitueerden’, waar de kinderen op klompen naar school kwamen en die niet in de klas mochten aanhouden].

Nog vlak voor de grote vakantie, op 30 juli 1946 werd de Dr. E. Boekmanschool gesticht, genoemd naar de laatste voor-oorlogse wethouder van Onderwijs, die in de meidagen 1940 zich van het leven benam. De school werd gevestigd in het gebouw aan de Plantage Muidergracht nr 20, waar vanaf september 1941 de Joodsche school nr 4 had gezeten.
Zo staat het in besluit 130, van 27 juli 1945 van het Amsterdamse college van B&W:
‘Als gevolg van de oorlogsomstandigheden heeft een aantal ‘’ondergedoken”, thans weder “opgedoken”. Joodsche kinderen van den leerplichtigen leeftijd gedurende korteren of langeren tijd geen onderwijs genoten. Voor deze kinderen zal thans van gemeentewege in de behoefte aan onderwijs moeten worden voorzien door de oprichting van een school voor gewoon lager onderwijs. [….] Het onderwijs zal er op gericht zijn, de leerlingen zoover te brengen, dat zij het onderwijs aan een gewone lagere school kunnen volgen. Wanneer de school aan haar bestemming zal hebben beantwoord en de leerlingen in andere scholen zullen zijn opgenomen, zal zij kunnen dienen om een beter verdeeling te verkrijgen van de leerlingen die thans de Oudeschansschool, de Frederikschool en de Boerhaaveschool bezoeken.’ [SAA -Gemeenteblad Amsterdam - 1945 - pagina 139/140]
Meteen na de zomervakantie van 1945, op 15 augustus startte de school. Aan belangstelling was geen gebrek; er waren meteen al 168 leerlingen en vijf leerkrachten met zorg uitgezocht en aangesteld: Ida van Delft-Reijs van de Joodse school 3 op het Waterlooplein; Henriette de Hartogh, die voorheen op de Molukkenschool had gestaan; Eliazer van Praag van school 12, in de Rivierenbuurt en Esther van Collum-Snapper, die tot juni 1943 op die joodse school in de Plantage had gewerkt. Als hoofd der school werd Felix Israël benoemd; hij was tot in de meidagen van ’43 hoofd geweest op de niet-openbare Uloschool van de voormalige Joodse onderwijs-vereniging Kennis en Godsvrucht.
Meester Israël stond bepaald niet bekend als pleitbezorger voor openbaar onderwijs; waarom wethouder de Roos hem tot hoofd had benoemd blijft dus een raadsel. En in het leerplan dat speciaal voor deze school was opgesteld, was naast de gebruikelijke leervakken, ook ruimte voor een paar uur Joodse Cultureel Onderwijs. Dat was dan wel facultatief, net als het godsdienstonderwijs op de gewone openbare lagere school, dat was doorgaans protestants, maar het was een unicum joods godsdienstig onderwijs op een openbare school.
Er is alle aanleiding aan te nemen dat het goed ging met de ‘opgedoken’ leerlingen en dat de school aan de bedoelingen voldeed. Het leerlingenverloop viel alleszins mee, tegen het eind van het eerste schooljaar waren het er nog zo’n 155 .
Maar toen gebeurde iets dat wethouder de Roos niet had voorzien; die joodse school beviel de meeste ouders zo goed dat het plan werd ontwikkeld voor het behoud van de school en dan als een joodse bijzondere school, die buiten de directe overheidsbemoeienis zich zou kunnen vestigen als een kleine joodse enclave in deze voor de joodse gemeenschap zo droevige tijd. Niet zo zeer met een joods-godsdienstige signatuur maar eerder joods-nationalistisch, zoals de Rijksschoolopziener voor het lager onderwijs Bouchette, opmerkte in zijn negatieve advies van 18 september 1946.
Hij sneert ook nog naar het schoolhoofd, dat die de leerlingenkaarten van de Boekmanschool zou hebben ingepikt om leerlingen voor zijn nieuwe school te werven, zodat het er inmiddels genoeg zouden zijn om te voldoen aan de stichtingsnorm.
Volgens schoolopziener Bouchette zouden er zeker wel duizend joodse leerplichtige kinderen zijn in Amsterdam, en zou er sprake zijn van een sterke assimilatie- en emigratiedrang onder de naoorlogse joodse bevolking (volgens hem telde de Joodse kerkgemeenschap toen zo’n 2000 leden waarvan de helft praktiserend; terwijl de hele joodse gemeenschap in 1945 geschat werd op 20.000) Bovendien zouden al die joodse weeskinderen waarschijnlijk worden opgenomen in gezinnen elders in het land. Allemaal redenen om juist niet zo'n joodse school op te richten, waarop hij zijn negatief advies afrondt met :
‘De alleszins gerechtvaardigde deernis met het zware lot, dat het Amsterdamsche Joodsche volksdeel door de Duitsche terreur heeft getroffen kan echter m.i. geen aanleiding zijn om de overgebleven kleine Joodsche gemeenschap in deze te bevoorrechten boven andere kleine volksgroepen.’ [SAA 5191-14601– brief 18 sept 1946]
Gemeente noch het Rijk gaan mee in zijn afwijzend advies en zo kon het gebeuren dat bij de aanvang van het schooljaar 1946/47 een Joods-bijzondere school geopend werd, meteen al met zo’n 150 leerlingen. Ze krijgen van de Gemeente ‘onverkorte erkenning van het recht, dat het Joodsche bevolkingsdeel had, indien zij van het recht tot stichting van een bijzondere school over wensen te gaan’ en het schoolgebouw in de van Ostadestraat 103 toegewezen.
Rosj Pina, zoals de school later gaat heten, borduurde verder op de onderwijstradities van de vier joods-bijzondere scholen die in 1943 hun deuren moesten sluiten.
wervingsadvertentie van de Rosj Pina school in 1948

Rosj_Pina_1948.JPG